Advokátska kancelária

Poskytujeme

Právne služby v oblastiach

OBČIANSKE PRÁVO

majetkové, pozemkové, rodinné, pracovnoprávne a spotrebiteľské vzťahy, vyporiadanie podielového spoluvlastníctva vlastníkov, dedičské konania,…

OBCHODNÉ PRÁVO

Poskytujeme vysoko kvalitné skúsenosti s posudzovaním, právnou analýzou a vypracovaním obchodných zmlúv, ako napríklad zmlúv o predaji tovaru,…

PRACOVNÉ PRÁVO

príprava a vypracovanie pracovných zmlúv a všetkých druhov dohôd v zmysle Zákonníka práce, vypracovanie interných pracovno-právnych predpisov zamestnávateľa…

RODINNÉ PRÁVO

vypracovanie návrhu na rozvod manželstva, zastupovanie klientov v rozvodom konaní, v súdnych konaniach týkajúcich sa úpravy výkonu rodičovských práv…

PRÁVO NEHNUTEĽNOSTÍ

zmluvné prevody vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam (byty, domy a pozemky a pod.), podania a zastupovanie v katastrálnom konaní, mimosúdne riešenie sporov…

KONKURZNÉ,EXEKUČNÉ PRÁVO

prihlasovanie pohľadávok do konkurzného konania, zastupovanie veriteľov v konkurznom konaní a v súvisiacich súdnych konaniach, podávanie návrhov na vykonanie exekúcie…

VYMAHÁNIE POHĽADÁVOK

súdne a exekučné vymáhanie pohľadávok klienta,  vypracovanie a podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu v skrátenom konaní, vypracovanie a podanie žaloby…

ÚSTAVNÉ PRÁVO

poradenstvo a konzultácie v oblasti ústavného práva, ochrany základných práv a slobôd, zastupovanie pred Európskym súdom pre ľudské práva…

SPRÁVNE PRÁVO

zastupovanie klientov v správnom konaní a v konaniach o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí správnych a daňových orgánov pred súdmi…

PAUŠÁLNI KLIENTI

Advokátka kancelária poskytuje právne služby aj na pravidelnej báze paušálnym klientom, ktorým zabezpečuje a pokrýva celú právnu oblasť…

Tím právnikov

JUDr. Peter Kerecman, PhD.

Advokát a konateľ

JUDr. Jana Šmídová

Advokátsky koncipient

Mgr. Lucia Čitbajová

Advokátsky koncipient