SPRÁVNE PRÁVO

zastupovanie klientov v správnom konaní a v konaniach o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí správnych a daňových orgánov pred súdmi