RODINNÉ PRÁVO

V oblasti rodinného práva poskytujeme nasledovné právne služby:

 

– vypracovanie návrhu na rozvod manželstva,

– zastupovanie klientov v rozvodom konaní, v súdnych konaniach týkajúcich sa úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu (výživné, úprava styku, zákaz styku, výkon rozhodnutia a pod.)

– právne poradenstvo a zastupovanie v súvislosti s neodkladnými opatreniami vo veciach maloletých detí,

– príprava a pripomienkovanie rodičovských dohôd, vrátane zastupovania na mimosúdnych rokovaniach,

– určenie a zapretie otcovstva,

– zrušenie a vyporiadenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)