OBČIANSKE PRÁVO

OBČIANSKOPRÁVNE VZŤAHY

Venujeme sa širokej škále občianskoprávnych vzťahov:

– majetkové, pozemkové, rodinné, pracovnoprávne a spotrebiteľské vzťahy,

– vyporiadanie podielového spoluvlastníctva vlastníkov,

– dedičské konania,

– náhrada škody a ochrana osobnosti,

– vypracovanie žalôb, vyjadrení, opravných prostriedkov (odvolanie, dovolanie, obnova konania), 

– vypracovanie kúpnych, darovacích, zámenných, nájomných a iných zmlúv, ich pripomienkovanie a právna analýza zameraná na čo najväčšiu ochranu klienta a na jeho čo najvýhodnejšie postavenie

 

MIMOSÚDNE ROKOVANIA A ZASTUPOVANIE PRED SÚDMI:

Poskytujeme rokmi overené právne poradenstvo skrz celé spektrum občianskeho práva. Nachádzame čo najefektívnejšie a najmenej nákladné riešenia právnych sporov, vrátane zastupovania fyzických osôb pri mimosúdnych rokovaniach s protistranou.

V prípade vyčerpania všetkých možných prostriedkov na dosiahnutie mimosúdneho urovnania,  uplatňujeme a právne bránime klienta v súdnych konaniach, v ktorých sme nielen odbornou právnou ochranou, ale i morálnou podporou klienta.