KONKURZNÉ,EXEKUČNÉ PRÁVO

– prihlasovanie pohľadávok do konkurzného konania,

– zastupovanie veriteľov v konkurznom konaní a v súvisiacich súdnych konaniach,

– podávanie návrhov na vykonanie exekúcie,

– podávanie námietok v exekučnom konaní, návrhov na zastavenie exekúcie alebo na odklad exekúcie