PRACOVNÉ PRÁVO

V oblasti pracovného práva poskytujeme nasledovné právne služby:

– príprava a vypracovanie pracovných zmlúv a všetkých druhov dohôd v zmysle Zákonníka práce,

– vypracovanie interných pracovno-právnych predpisov zamestnávateľa (vnútorné smernice, pracovný poriadok),

– účasť na mimosúdnych rokovaniach so zamestnancami a zamestnávateľmi,

– právne poradenstvo pri posudzovaní otázok pracovnoprávnych vzťahov, ako napríklad pri ukončovaní pracovných pomerov,

– zastupovanie zamestnancov a zamestnávateľov vo všetkých druhoch pracovnoprávnych sporov