Poučenie pre klienta

Poučenie pre klienta

podľa § 1c, § 18 ods. 4 zák. č. 586/2003 Z. z. o advokácii, § 6 zák. č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a § 18 vyhl. č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA  JUDr. Peter Kerecman, spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom Rázusova 1, 040 01 Košice, IČO: 36 588 725,DIČ: 2021933804, IČ DPH: SK 2021933804, za ktorú koná  JUDr. Peter Kerecman – advokát ako konateľ tejto obchodnej spoločnosti v jej mene a na jej účet /ďalej len „advokát“/, vykonáva advokáciu v zmysle zák.č.586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, na základe zápisu vykonanom Slovenskou advokátskou komorou. JUDr. Peter Kerecman, PhD. – advokát, je členom Slovenskej advokátskej komory, akademický titul mu bol udelený na území Slovenskej republiky. V zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou je zapísaný pod č. 1087 /§6 ods. 1 písm. a/ až e/ zák. o službách na vnútornom trhu – ďalej len „ZSVT“/.

 1. Poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu

  Advokát je pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti poistený v poisťovni KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, so sídlom Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO: 00 585 441, a to v rozsahu 1 500 000 EUR. Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých aj škoda nastane na území Slovenskej republiky a krajín Európskej únie, pričom poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú pri poskytovaní právnej pomoci podľa slovenského práva a práva Európskej únie /§6 ods. 1 písm. l/ ZSVT/.

   

 2. Základný popis služby, odmena za poskytovanie služby

  Pokiaľ v zmluve o poskytovaní právnej pomoci nie je uvedené inak, na základe zmluvy o poskytnutí právnej pomoci sa advokát zaväzuje poskytnúť klientovi právnu pomoc v právnej veci označenej v zmluve o poskytnutí právnej pomoci a v rozsahu tam vymedzenom a klient sa zaväzuje zaplatiť mu za túto činnosť odmenu vo výške a spôsobom podľa ustanovení zmluvy. Advokát poskytuje právne služby za odmenu a má právo požadovať za ne primeraný preddavok. Advokát má popri nároku na odmenu nárok aj na náhradu hotových výdavkov a na náhradu za stratu času. Hotovými výdavkami advokáta sú iba výdavky účelne vynaložené pri poskytovaní právnej pomoci a za tejto podmienky najmä cestovné náhrady /cena benzínu, amortizácia vozidla, nocľažné a stravné/, náklady na telekomunikačnú prevádzku, poštovné, výdavky na znalecké posudky, preklady, odpisy listín a pod. Klient je povinný včas uhrádzať súdne, správne, či iné poplatky priamo konajúcemu orgánu, a to na výzvu tohto orgánu alebo na výzvu advokáta. Trovy súdneho alebo správneho či iného konania spočívajúce v trovách právneho zastupovania, ktoré boli priznané klientovi, patria advokátovi, ktorý je ich oprávnený vo svoj prospech i vymáhať, pričom klient sa zaväzuje poskytnúť mu v takomto konaní potrebnú súčinnosť. Priznané náhrady súdnych poplatkov, iných hotových výdavkov klienta v konaní, pokiaľ ich neuhradil advokát zo svojho, patria klientovi. Advokát po ukončení právneho zastupovania vo veci vyhotoví vyúčtovanie záloh a odmeny za právne zastupovanie a záloh na náhrady hotových výdavkov advokáta. Finančné vysporiadanie s klientom advokát vykoná najneskôr do troch dní od pripísania náhrady trov protistranou na účet advokáta /§6 ods. 1 písm. f/, i/ až k/ ZSVT/.

   

 3. Spôsob určenia odmeny

  Ak v zmluve o poskytovaní právnej pomoci nie je uvedené inak, odmena advokáta je určená ako odmena tarifná podľa ust. § 9 a nasl. vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov /ďalej len „Advokátska tarifa“/. Advokátovi patrí za poskytovanie právnej pomoci tarifná odmena podľa ust. § 9 a nasl. Advokátskej tarify, a to bez ohľadu na výsledok sporu, zvýšená o – násobok s ohľadom na existenciu dôvodov uvedených v ust. § 9 Advokátskej tarify, ak nie je v zmluve o poskytovaní právnej pomoci uvedené inak. V odmene advokáta sú zahrnuté i odmeny za vykonanie administratívnych prác súvisiacich s poskytovaním právnej pomoci /§6 ods. 1 písm. i/, j/  ZSVT, § 18 ods. 4 zákona o advokácii/.

   

 4. Určenie odmeny advokáta pri náhrade trov konania

  Pri určení trov konania, ktorých náhrada sa priznáva proti inej fyzickej alebo právnickej osobe, sa odmena advokáta určuje podľa príslušných ustanovení Advokátskej tarify iba vo výške zodpovedajúcej tarifnej odmene advokáta podľa ust. § 9 a nasl. Advokátskej tarify /§ 18 ods. 1 Adv. tarify/.

   

 5. Všeobecné podmienky poskytovania služby

  Advokát je pri poskytovaní právnej pomoci povinný zachovávať zákony a v ich medziach sa riadiť príkazmi klienta, chrániť práva a oprávnené záujmy klienta, konať pritom svedomito, dôsledne využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať, čo podľa svojho presvedčenia a príkazu klienta pokladá za prospešné. Advokát je povinný dbať na to, aby jeho právna pomoc bola účelná a hospodárna. Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci a to i po skončení platnosti zmluvy o poskytovaní právnej pomoci s výnimkou prípadov, na ktoré sa vzťahuje zákonom uložená povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu. Advokát sa pri poskytovaní právnej pomoci môže dať zastúpiť iným advokátom alebo svojím koncipientom, pritom však zodpovedá za škodu prípadne spôsobenú klientovi sám. Klient sa zaväzuje pri poskytovaní právnej pomoci advokátom odovzdať advokátovi všetky potrebné písomnosti, podľa potreby i v origináli alebo úradne overenej kópii, udeliť mu potrebný počet plnomocenstiev na zastupovanie a pravdivo ho informovať o všetkých rozhodujúcich skutočnostiach. Klient je ďalej povinný na predvolanie štátneho orgánu dostaviť sa na ústne konanie vedené pred štátnym orgánom. Odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnej pomoci je advokát oprávnený v prípade, ak sú dané vážne dôvody, pre ktoré advokát nemôže právnu pomoc riadne poskytovať alebo v prípade, že sa narušila nevyhnutná dôvera medzi advokátom a klientom. Odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnej pomoci je oprávnený obdobným spôsobom i klient, a to v prípade, že advokát poruší závažným spôsobom povinnosti vyplývajúce preňho zo  zmluvy alebo právnych predpisov /§6 ods. 1 písm. f/ ZSVT.

   

 6. Podávanie sťažností, bližšie informácie o poskytovanej službe

  Bližšie informácie o poskytovanej službe v Slovenskej republike možno získať a sťažnosť na výkon činnosti advokáta možno podať na adrese: Slovenská advokátska komora, Kolárska 4, 813 42 Bratislava /§6 ods. 1 písm. m/ ZSVT.

   

 7. Kontaktné údaje

  Tel./Fax.: 00421/556257430
  Tel.: 00421/55/7293891
  e-mail: kerecman@kerecman.sk

   

Hľadáte pomoc, kontaktujte nás.

Zavolajte nám : +421/55 6257 430

kerecman@kerecman.sk
·  Pon- Pia 08:00-16:30