Advokátsky poriadok

Advokátsky poriadok

 

Preambula

V spoločnosti, kde úcta k demokracii a právu je jedným z najdôležitejších ústavných princípov, má advokát nezastupiteľné postavenie, pretože exis- tencia slobodného a nezávislého advokátskeho povolania je základným prostriedkom ochrany ľudských práv a slobôd proti moci štátu. Advokát slúži spravodlivosti tým, že je povinný poskytovať právnu službu v súlade so zá- konom pre tých, ktorí ho poverili obhajobou alebo právnym zastupovaním. Povinnosti advokáta vyplývajúce z výkonu povolania sa neobmedzujú len na povinnosti upravené zákonom. S výkonom povolania advokáta sa nerozluč- ne spájajú rozsiahle etické povinnosti voči klientom a voči súdom a orgánom, pred ktorými advokát presadzuje záujmy svojho klienta, alebo pred ktorými koná v jeho mene.

Advokátsky poriadok Slovenskej advokátskej komory (ďalej len „advokát- sky poriadok“) vychádza zo zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a z tradícií slovenskej advokácie založených na úcte k profesijným a morálnym hodnotám, ktoré sú dedičstvom generácií advokátov.

Advokátsky poriadok podrobnejšie upravuje práva a povinnosti advokáta pri výkone advokácie a v medziach zákona platí aj pre kolektívne formy po- skytovania právnych služieb, zahraničné subjekty pôsobiace v Slovenskej re- publike v oblasti profesijného poskytovania právnych služieb a zamestnancov. Advokátsky poriadok je súborom pravidiel profesijnej etiky, ktoré je advokát povinný dodržiavať.

 

 

PRVÁ ČASŤ

Advokát a jeho povolanie

§ 1

 • Advokát je ten, kto na území Slovenskej republiky poskytuje právne služby ako advokát (§ 2 ods. 1 zákona), hosťujúci euroadvokát (§ 31 a nasl. zákona), usadený euroadvokát (§ 38 a zákona), zahraničný advokát (§ 46 a nasl. zákona) a medzinárodný advokát (§ 50 a nasl. zákona). Za advokáta sa považuje aj obchodná spoločnosť poskytujúca právne služby a zahraničné združenie poskytujúce právne služby prostredníctvom organizačnej zložky zapísanej v zozname vedenom Slovenskou advokátskou komorou (ďalej len

„komora“).

 

 

 • Za advokátsku kanceláriu sa na účely advokátskeho poriadku považuje sídlo advokáta. Za sídlo obchodnej spoločnosti, v ktorej je viac členov štatu- tárneho orgánu, sa považuje na účely náhrady straty času podľa osobitného predpisu a na účely doručovania písomností zo strany komory aj pracovisko zapísané v matrike komory s určením štatutára, ktorý si toto pracovisko určil za miesto výkonu advokátskeho
 • Označenie advokátskej kancelárie je umiestnené na budove sídla advo- kátskej kancelárie, prípadne aj na budove, v ktorej sa sídlo advokátskej kance- lárie nachádza. Označenie advokátskej kancelárie obsahuje meno a priezvisko advokáta, akademické a vedeckopedagogické tituly a označenie advokát ale- bo advokátska kancelária. Označenie advokátskej kancelárie nesmie byť zhod- né alebo zameniteľné s označením inej advokátskej kancelárie. Ak poskytuje advokát právne služby prostredníctvom združenia alebo obchodnej spoloč- nosti zapísanej v zozname komory, obsahuje označenie profesijné označenie advokátska kancelária a názov združenia alebo obchodné meno spoločnosti.
 • Ak má advokátska kancelária pracovisko, na označenie sa primerane použije odsek 3 a doplní sa údaj o sídle advokátskej kancelárie.
 • Advokát sa prezentuje kvalitným výkonom
 • Advokát alebo spoločnosť nemôže získavať klientov prostredníctvom tretích osôb tým, že im sľúbi alebo poskytne plnenie za ich získanie. Nesmie požadovať alebo prijať od iného advokáta alebo inej osoby žiadnu províziu alebo iné plnenie za postúpenie klienta. Nesmie poskytnúť inému advokátovi alebo inej osobe províziu alebo akékoľvek iné plnenie za postúpenie klienta.

 

§ 2

 • Advokát je pri výkone svojho povolania (§ 18 a nasl. zákona) povinný na prospech klienta využívať svoje vedomosti a skúsenosti, skutkové a právne argumenty a možnosti dané právnym
 • Advokát je povinný dodržiavať pravidlá korektnej súťaže a dbať pri výkone povolania aj v čase mimo výkonu povolania na vážnosť a dôstojnosť advokátskeho
 • Advokát je oprávnený poskytovať právne služby len v rámci výkonu slobodného a nezávislého Advokát sa nesmie podieľať na činnosti osôb, ktoré poskytujú právne služby bez oprávnenia vyžadovaného zákonom, ani takúto činnosť podporovať.
 • Advokát nesmie prijať poverenie, ktoré by znižovalo dôstojnosť advo- kátskeho stavu a smie použiť len prostriedky, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými predpismi, dobrými mravmi a zásadami slušného správania

 

 

DRUHÁ ČASŤ

Vzťah advokáta ku klientovi

 

§ 3

Vzťah advokáta a klienta sa zakladá na vzájomnej dôvere.

 

§ 4

 • Advokáti, ktorí vykonávajú advokáciu spoločne (§ 12 ods. 1 písm. b) až e) zákona), komanditisti komanditných spoločností a prokuristi nesmú zastupovať klientov, ktorých záujmy sú v rozpore, alebo ak hrozí, že počas poskytovania právnych služieb budú v
 • 21 zákona o povinnosti odmietnuť poskytnutie právnych služieb sa primerane vzťahuje aj na advokáta, ktorý splnil tieto predpoklady ako advo- kátsky koncipient.
 • Advokát je povinný odmietnuť poskytnutie právnych služieb, ak on alebo osoba blízka v tej istej veci alebo vo veci s ňou súvisiacej rozhodoval, pripravoval podklady na rozhodovanie, alebo v rámci plnenia pracovných po- vinností konal vo veci najmä ako sudca, prísediaci, rozhodca rozhodcovského súdu, prokurátor, probačný a mediačný úradník, vyšší súdny úradník a súdny tajomník alebo iný štátny

 

§ 5

 • Pri poskytovaní právnych služieb je prvoradý záujem klienta. Jeho oprávnené záujmy majú prednosť pred inými záujmami advokáta, ako aj pred jeho ohľadom na iných advokátov.
 • Advokát postupuje s rovnakou svedomitosťou a starostlivosťou vo ve- ciach, v ktorých bol ustanovený súdom alebo Centrom právnej pomoci, ako vo veciach iných
 • Advokát nie je oprávnený bez súhlasu klienta overovať pravdivosť alebo úplnosť skutkových informácií poskytnutých Ak má o ich pravdivosti alebo úplnosti dôvodné pochybnosti, poučí klienta o možných právnych dô- sledkoch takto získanej informácie; možnosť odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnych služieb nie je tým dotknutá.
 • Advokát nesmie použitím informácie, ktorú v súvislosti s poskytovaním právnych služieb získal o klientovi alebo od klienta, spôsobiť klientovi ujmu, alebo sebe alebo tretej osobe zabezpečiť prospech na ujmu

 

 

 • Advokát je povinný zdržať sa konania, ktoré by ho mohlo priviesť do finančnej alebo inej závislosti od

 

§ 6

 • Advokát je povinný najmä
 1. riadne a včas písomne informovať klienta, ako postupuje pri vybavovaní veci a posielať klientovi všetky písomnosti, z ktorých pre klienta vyplý- vajú práva a povinnosti, ak sa s klientom písomne nedohodne inak,
 2. starostlivo zaobchádzať s dokladmi, ktoré mu klient zveril, alebo ktoré za klienta počas poskytovania právnej služby prevzal,
 3. písomne odpovedať na písomné dopyty klienta súvisiace s poskytova- ním právnych služieb.
 • Za písomnú informáciu sa považuje aj komunikácia elektronickými alebo inými technickými prostriedkami; advokát pritom dbá na zachovanie povinnosti mlčanlivosti.

§ 7

 • Advokát má právo vyhľadávať a získavať dôkazné prostriedky (svedkov, listiny, znalecké posudky, atď.), zisťovať skutkové okolnosti prípadu, nesmie však svedkov ovplyvňovať a zistené dôkazy a skutočnosti pozmeňovať alebo skresľovať. O zistených skutkových okolnostiach môže vyhotoviť písomný záznam a môže ho nechať svedkom podpísať. Advokát môže o zistených okolnostiach so súhlasom dotknutých osôb vyhotoviť aj zvukový, obrazový alebo zvukovoobrazový záznam za predpokladu, že bude použitý v súlade so zákonom a bude dodržaná zásada mlčanlivosti advokáta. Advokát môže vyhľadávať svedkov, zisťovať dôkazy a skutkové okolnosti prípadu aj prostred- níctvom tretích osôb.
 • Advokát nesmie ani na príkaz klienta oboznamovať svedkov s priebe- hom konania, ktoré sa udialo pred ich výsluchom.
 • Advokát je povinný poučiť svedka o jeho právach a povinnostiach vrá- tane toho, že záznam nie je povinný podpísať.

 

§ 8

 • Advokát môže vyhotoviť zvukový, obrazový alebo zvukovoobrazový záznam o rozhovore s klientom alebo inou osobou len s ich súhlasom.
 • Písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy, ktoré advokátovi poskytol klient, prípadne iná osoba, sa smú použiť len v súlade so zákonom.

 

 

§ 9

 • Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone advokácie ako aj o osobných údajoch chrá- nených osobitným zákonom.
 • Advokát je povinný všetky osoby, ktoré sa podieľajú na jeho činnosti spojenej s poskytovaním právnych služieb, poučiť o rozsahu ich zákonnej po- vinnosti zachovávať mlčanlivosť, a to aj v súvislosti so svedeckou povinnosťou takýchto osôb. Advokát je povinný zaviazať ich k mlčanlivosti aj po skončení činnosti spojenej s poskytovaním právnych služieb.
 • Povinnosť mlčanlivosti advokáta a osôb, ktoré sa podieľajú na jeho činnosti spojenej s poskytovaním právnych služieb, trvá aj po skončení zastúpenia.
 • Pozbaviť povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže advokáta a osoby, ktoré sa podieľajú na jeho činnosti spojenej s poskytovaním právnych služieb, klient za splnenia podmienok uvedených v § 23 zákona. Oznámenie o po- zbavení mlčanlivosti musí advokát písomne vyžiadať od klienta alebo osoby uvedenej v § 23 ods. 2 zákona. Za pozbavenie mlčanlivosti sa nepovažuje vyhlásenie klienta vykonané voči orgánu štátnej správy, policajného zboru, prokuratúry, súdu alebo tretej
 • Pri vykonávaní domovej prehliadky alebo inej prehliadky podľa Trest- ného poriadku, pri vykonávaní daňovej kontroly podľa zákona o správe daní a poplatkov a pri vykonávaní kontroly podľa colného zákona, pri vykonávaní kontroly Slovenskej obchodnej inšpekcie a pri vykonávaní kontroly Protimo- nopolného úradu Slovenskej republiky, pokiaľ je takáto prehliadka alebo kon- trola vykonávaná v priestoroch, v ktorých advokát vykonáva advokáciu alebo v priestoroch, v ktorých sa môžu nachádzať listiny alebo iné nosiče informácií, ktoré obsahujú skutočnosti, na ktoré sa podľa zákona vzťahuje povinnosť mlčanlivosti advokáta, je advokát povinný upozorniť orgán vykonávajúci pre- hliadku alebo kontrolu na svoju zákonnú povinnosť mlčanlivosti, s tým spojenú obmedzenú edičnú povinnosť, ako aj na právne predpisy na ochranu osob- ných údajov. Pri vykonávaní domovej prehliadky alebo inej prehliadky podľa Trestného poriadku je advokát povinný žiadať, aby orgán činný v trestnom konaní pribral k tomuto úkonu ako nezúčastnenú osobu zástupcu komory alebo iného advokáta. Advokát sa pri postupe podľa tohto ustanovenia riadi predpisom predsedníctva
 • Povinnosť mlčanlivosti advokáta sa vzťahuje aj na daňové konanie a iné obdobné konania, ak zverejnením informácií môže byť povinnosť mlčanlivosti porušená.

 

 

 • Členovia orgánov komory môžu poskytovať informácie týkajúce sa roz- hodovacej činnosti komory tak, aby nedošlo k porušeniu zákonnej povinnosti mlčanlivosti advokáta (§ 23 zákona).

 

§ 10

Advokát poskytuje právne služby za odmenu (§ 24 a § 25 zákona). Má právo požadovať od klienta primeraný preddavok. Pri posudzovaní primeranosti preddavku vychádza z reálneho odhadu celkovej výšky odmeny, očakávaných hotových výdavkov a náhrady za stratu času. Advokát má nárok na sumu kli- entovi prisúdenej náhrady trov konania (§ 263 Civilného sporového poriadku) iba vtedy, ak sa na tom s klientom písomne dohodol. Ustanovenie § 11 ods. 4 týmto nie je dotknuté.

 

§ 11

 • Advokát je povinný viesť úplnú a presnú evidenciu finančných prostried- kov, ktoré prevzal v súvislosti s poskytovaním právnych služieb. Finančné prostriedky klienta a iných osôb je povinný zreteľne odlíšiť.
 • Advokát nesmie na úhradu svojej pohľadávky pozostávajúcej z odmeny za právne služby, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času použiť peniaze klienta alebo tretej osoby, ktoré boli účelovo viazané. Musí ich bez- odkladne poukázať oprávnenej
 • Peniaze a iné majetkové hodnoty, ktoré advokát prevzal v mene klienta na svoj účet pri poskytovaní právnej služby, je povinný klientovi vyúčtovať a vydať najneskôr do 30 kalendárnych dní od ich prijatia, ak sa s klientom nedohodol Prípadné prírastky hodnôt je advokát povinný vydať klientovi, ak nebolo dohodnuté inak.
 • Ak má advokát voči klientovi pohľadávku pozostávajúcu z istiny neuh- radenej odmeny a neuhradených náhrad za poskytnuté právne služby v tej istej veci, v ktorej prijal za klienta plnenie, je oprávnený započítať toto plnenie na úhradu svojej neuhradenej splatnej pohľadávky.

 

§ 12

Advokát je povinný viesť účtovnú evidenciu a uchovávať doklady podľa vše- obecne záväzných právnych predpisov.

 

§ 13

Po skončení zastúpenia je advokát povinný bez zbytočného odkladu vec s kli- entom písomne finančne vysporiadať a vrátiť mu všetky doklady, ktoré mu

 

 

zveril, alebo ktoré v mene klienta počas zastupovania prevzal; povinnosť sa nevzťahuje na vzájomnú elektronickú komunikáciu a považuje sa za splnenú, ak je preukázané, že klient opakovane neposkytol súčinnosť s prevzatím pí- somnosti. Vrátenie dokladov zverených klientom nesmie byť viazané na uhra- denie odmeny za poskytovanie právnych služieb.

 

 

 

TRETIA ČASŤ

Vzťah advokátov navzájom

 

§ 14

 • Advokáti sa navzájom správajú zdvorilo, vecne, slušne a korektne. Sú povinní rešpektovať oprávnené záujmy iných advokátov.
 • Vyjadrenie advokáta pri poskytovaní právnej služby má byť vecné, ne- osobné a nesmie byť vedome nepravdivé.
 • Ak podľa názoru advokáta iný advokát koná v rozpore so zákonom a s predpisom komory, upozorní ho vhodným spôsobom na porušenie.

 

§ 15

 • Skôr, ako advokát vo vlastnej veci začne proti inému advokátovi súdne konanie alebo obdobné konanie vo veci súvisiacej s výkonom advokácie, v zá- ujme dodržania cti a vážnosti advokátskeho stavu je povinný využiť zmierova- cie konanie pred orgánmi komory. To neplatí, ak je aspoň jeden z účastníkov konania tretia osoba, ktorá nie je advokátom.
 • Ak vzniknú medzi advokátmi rozpory vo veci súvisiacej s výkonom advokácie, ktorýkoľvek z nich môže požiadať komoru o vykonanie zmiero- vacieho konania. Advokáti sú povinní vyjadriť sa k predmetu zmierovacieho
 • Advokáti sú povinní zúčastniť sa na zmierovacom konaní.
 • Skôr, ako advokát z poverenia klienta začne proti inému advokátovi súdne konanie alebo obdobné konanie, alebo chce proti nemu inak zakročiť, je povinný poskytnúť mu možnosť zmierlivého vybavenia veci, ak to nie je v rozpore so záujmom alebo pokynom
 • Podrobnosti o zmierovacom konaní upraví predpis

 

 

§ 16

Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť v konaniach pred orgánmi komory s výnimkou informovania o vlastnej disciplinárnej a statusovej veci v rozsahu nepoškodzujúcom oprávnené záujmy iného advokáta, klienta advokáta alebo tretej osoby.

 

§ 17

Advokát je povinný bezodkladne prijať písomnosť od iného advokáta a na jeho požiadanie potvrdiť jej prijatie.

 

§ 18

Ak je protistrana zastúpená advokátom, advokát je povinný rokovať zásadne s týmto advokátom. Ak advokát v nebezpečenstve omeškania rokuje priamo s protistranou, je povinný bez zbytočného odkladu vyrozumieť advokáta, ktorý je zástupcom protistrany, o takomto rokovaní.

 

§ 19

 • Advokát je oprávnený prevziať zastupovanie vo veci, v ktorej klienta zastupoval iný advokát, len vtedy, ak sa presvedčil, že predchádzajúce zastu- povanie advokátom sa skončilo; uvedené sa nevzťahuje na prípad prevzatia zastupovania klienta popri pôvodnom zastupovaní advokátom z rozhodnutia Takéto prevzatie zastupovania musí bezodkladne oznámiť advokátovi, ktorého zastupovanie sa skončilo alebo pokračuje.
 • Advokát, ktorý prestal poskytovať právne služby spôsobom predpo- kladaným v odseku 1, je povinný odoslať písomnosti vzťahujúce sa na vec na požiadanie advokátovi, ktorý vo veci prevzal zastúpenie.

 

Substitučné zastúpenie a dožiadanie

 • 20
 • Poverujúci advokát, ktorý poverí svojím zastúpením iného advokáta (substitúcia), môže tak urobiť len po ich vzájomnej predchádzajúcej dohode; takéto zastúpenie nie je možné proti vôli
 • Poverujúci advokát je povinný písomne informovať povereného advo- káta o všetkých podstatných náležitostiach veci, v ktorej má zastupovať. Iná ako písomná informácia je prípustná, len ak vec neznesie odklad, alebo ak sa poverenie odovzdá Vo vzťahu ku klientovi sa poverujúci advokát riadi
 • 6 advokátskeho poriadku.

 

 

 • Za riadne obstaranie substitúcie zodpovedá klientovi ním splnomoc- nený advokát. Splnomocnenému advokátovi zodpovedá za riadne obstaranie veci ním substitúciou poverený advokát.
 • Poverený advokát je povinný
 1. riadiť sa príkazmi poverujúceho advokáta; odchýliť sa od príkazu môže len vtedy, ak takýto postup bude zrejme prospešný pre klienta, ktorý je prítomný pri úkone a s takýmto postupom súhlasí,
 2. pred úkonom vysvetliť klientovi podstatu veci a zodpovedať prípadné otázky s vecou súvisiace. Po skončení úkonu je povinný vysvetliť mu rozhodnutie súdu, prípadne aj ďalší postup vo veci vrátane poučenia o možnom opravnom
 • Poverený advokát je povinný po skončení úkonu podať poverujúcemu advokátovi písomnú správu o spôsobe a výsledku vybavenia substitúcie bez- odkladne, najneskôr do ôsmich dní a vrátiť písomnosti poskytnuté poverujú- cim advokátom, ak sa nedohodli inak; za písomnú informáciu sa považuje aj informácia podaná elektronickými

 

§ 21

Ak advokát poverený substitúciou odmietne zastúpenie, je povinný ihneď to oznámiť poverujúcemu advokátovi. Ak však hrozí nebezpečenstvo omeškania, je povinný vykonať potrebné opatrenia, ktoré zamedzia vzniku nepriaznivých následkov pre poverujúceho advokáta alebo jeho klienta.

 

§ 22

Advokát poverený substitúciou má voči poverujúcemu advokátovi nárok na odmenu vo výške základnej tarifnej odmeny, nárok na náhradu hotových výdavkov a náhradu za stratu času (substitučné), ak sa s poverujúcim advoká- tom nedohodne inak. Poverujúci advokát zodpovedá substitúciou poverené- mu advokátovi za riadne a včasné vyplatenie substitučného.

 

§ 23

Advokát je povinný informovať iného advokáta v primeranej lehote o spôso- be vybavenia jeho dožiadania, prípadne mu oznámiť prekážky, ktoré bránia splneniu dožiadania.

 

§ 24

Ak advokát požiada o poskytnutie právnych služieb advokáta so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorý nemá oprávnenie poskytovať právne služby

 

 

na území Slovenskej republiky podľa zákona, je povinný mu uhradiť dohodnutý honorár a náhradu hotových výdavkov, ak sa s ním nedohodne inak. Za chyby a nepresnosti v dohode s klientom o honorári zodpovedá poverujúci advokát.

 

§ 24a Spoločné zastupovanie

a spoločná obhajoba klienta

 • O prevzatí zastupovania klienta má advokát povinnosť bez meškania informovať advokáta alebo advokátov, ktorí už klienta zastupujú.
 • Pri zastupovaní klienta viacerými advokátmi majú všetci advokáti voči klientovi rovnaké práva a povinnosti (povinnosť informovať klienta, právo komunikovať so súdnymi úradmi, prijímať písomnosti v mene klienta, atď.), pokiaľ sa písomne nedohodnú inak alebo ak osobitný predpis neustanovuje
 • Pri zastupovaní klienta viacerými advokátmi má advokát možnosť ukon- čiť zastupovanie klienta bez udania dôvodu. Po ukončení zastupovania má advokát povinnosť vrátiť všetky prevzaté doklady

 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ

Vzťah advokáta ku komore

§ 25

 • Advokát je povinný dodržiavať predpisy a uznesenia schválené konfe- renciou advokátov a uznesenia predsedníctva komory, pokiaľ mu boli ozná- mené. znesenia konferencie advokátov a uznesenia predsedníctva komory sa považujú za oznámené uverejnením vo Vestníku Slovenskej advokátskej
 • Okrem povinnosti advokáta bezodkladne písomne komore oznámiť adresu svojho sídla a každú zmenu sídla (§ 28 ods. 2 zákona) je advokát po- vinný písomne komore oznámiť adresu svojho trvalého pobytu a každú zmenu trvalého
 • Písomnosť, ktorej odosielateľom sú orgány komory alebo kancelária ko- mory, sa doručuje advokátovi v listinnej podobe na adresu jeho sídla uvedenú v zozname advokátov vedenom komorou alebo elektronicky do elektronickej schránky advokáta podľa osobitného predpisu (zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov [zákon o e-Governmente]).

 

 

 • Písomnosť sa považuje za doručenú dňom, keď ju advokát prevzal, odmietol prevziať alebo posledným dňom úložnej lehoty, ak ju nevyzdvihol v úložnej Ak nie je možné písomnosť doručiť advokátovi na adresu jeho sídla uvedenú v zozname advokátov vedenom komorou (advokát je na adrese podľa oznámenia doručovateľa neznámy), považuje sa písom- nosť za doručenú po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky, a to aj vtedy, ak sa advokát, ktorému bola písomnosť určená, o tom nedozvie. Elektronické doručovanie do elektronickej schránky advokáta týmto nie je dotknuté.
 • V prípade advokáta s pozastaveným výkonom advokácie sa písomnosti doručujú na adresu jeho trvalého
 • Advokátskemu koncipientovi sa písomnosti doručujú na adresu sídla advokátskej kancelárie zamestnávateľa podľa odseku
 • Advokát presadzuje záujmy komory a oprávnené záujmy jej členov vo verejnom a občianskom živote.

 

§ 26

 • Advokát zvolený konferenciou advokátov do orgánov komory je po- vinný zodpovedne sa podieľať na plnení úloh tohto orgánu.
 • Za podmienok uvedených v odseku 1 sa advokát podieľa na projek- toch, ktorých cieľom je budovanie demokratického právneho štátu alebo zdokonalenie právneho poriadku Slovenskej

 

§ 27

 • Je vecou cti každého advokáta osobne sa zúčastniť na rokovaní konfe- rencie advokátov.
 • Advokáti, ktorí požiadali o zvolanie mimoriadnej konferencie advoká- tov, sú povinní zúčastniť sa na jej rokovaní.

 

§ 27a

Vzťah komory k advokátovi

 • Ak je advokát v súvislosti s výkonom svojho povolania bez svojho zavi- nenia vystavený nebezpečenstvu ujmy na živote, zdraví alebo majetku, alebo ak takúto ujmu utrpí, komora je povinná poskytnúť mu nevyhnutnú pomoc a podporu. Komora má v takom prípade byť najmä v kontakte s orgánmi ve- rejnej moci, dbať na to, aby hrozba ujmy alebo vzniknutá ujma boli riadne prešetrené, a je tiež povinná poskytnúť v primeranom rozsahu vyjadrenie médiám. V prípade smrti advokáta v súvislosti v výkonom jeho povolania

 

 

poskytne komora pomoc a podporu v prvom rade jeho manželovi alebo man- želke, v druhom rade jeho rodičom a deťom.

 • Ustanovenie podľa ods. 1 sa primerane vzťahuje aj na advokátskeho

 

Vyčiarknutie advokáta zo zoznamu advokátov, pozastavenie výkonu advokácie,

prekážka výkonu advokácie,

zánik spoločnosti, jej konkurz a reštrukturalizácia

 • 28

Úmrtie advokáta vykonávajúceho advokáciu samostatne

 • V prípade smrti advokáta vykonávajúceho advokáciu samostatne (§ 12 ods. 1 písm. a) zákona) komora zistí okruh možných dedičov. Vyzve ich, aby si v primeranej lehote zvolili z radov advokátov likvidátora (ďalej len

„likvidátor“), ktorý za odmenu dohodnutú s dedičmi vykoná likvidáciu ad- vokátskej kancelárie zomrelého advokáta, a zároveň oznámili komore, ktorý advokát je nimi zvolený likvidátor. Komora ďalej vyzve dedičov, aby navrh- li dedičskému súdu ustanovenie takto zvoleného likvidátora za správcu tej časti dedičstva, ktorú zomrelý advokát používal na výkon advokácie (§ 179 Civilného mimosporového poriadku). Ak sa vykoná likvidácia, postupuje sa podľa osobitných predpisov, pokiaľ zo zákona alebo advokátskeho poriadku nevyplýva niečo iné.

 • V prípade, ak si dedičia v lehote podľa odseku 1 nezvolili likvidátora a v zozname zástupcov vedenom komorou (§ 37) je zapísaný iný advokát ako zástupca zomrelého advokáta, určí komora za likvidátora takéhoto advokáta.
 • V prípade, ak v zozname zástupcov vedenom komorou (§ 37) nie je za- písaný iný advokát ako zástupca zomrelého advokáta, určí komora likvidátora z radov advokátov podľa vlastného výberu.
 • Oznámenie o určení advokáta za likvidátora podľa odseku 2 alebo 3 komora doručí
 1. určenému advokátovi,
 2. dedičom,
 3. príslušnému dedičskému súdu.
 • Komorou určený likvidátor je oprávnený, prípadne povinný odmietnuť výkon funkcie likvidátora len z dôvodov uvedených v § 21 zákona; likvidátor podľa odseku 2 však iba do dňa smrti advokáta, ktorému má byť určený za lik- vidátora, pričom odmietnutie je povinný oznámiť v tejto lehote aj

 

 

 • Likvidátor oznámi úmrtie advokáta klientom, súdom alebo iným or- gánom, pred ktorými advokát zastupoval alebo obhajoval. Zároveň poučí klientov o možnosti zvoliť si iného advokáta. Vhodným spôsobom ich poučí aj o tom, že všetky finančné práva a povinnosti z ukončeného zastúpenia alebo obhajoby prechádzajú na dedičov. Likvidátor postupuje vo vzťahu ku klientom ako zástupca advokáta v súlade s 17 ods. 2, 3 zákona.
 • Likvidátor vydá klientom všetky doklady a ostatné písomnosti, ktoré advokátovi zverili v súvislosti s vybavením ich
 • Likvidátor vykoná všetky neodkladné úkony na prospech klientov tak, aby neutrpeli ujmu na svojich právach alebo oprávnených záujmoch. Ak úmrtie advokáta malo za následok zmeškanie lehôt na podanie opravných prostriedkov, poučí ich o možnosti žiadať odpustenie zmeškania lehôt podľa príslušných procesných
 • Likvidátor vypracuje o skončení likvidácie správu, ktorú pošle komore. Likvidátor uvedie v správe zoznam klientov, prípadne ďalšie okolnosti likvi- dácie advokátskej kancelárie. Likvidátor podá súčasne správu o likvidácii aj dedičom; jej obsah musí zohľadňovať povinnosť mlčanlivosti advokáta. Všetky spisy advokáta, ktoré zostali po likvidácii advokátskej kancelárie, odovzdá ko- Komora na žiadosť klienta zomrelého advokáta potvrdí, či je v zozname klientov, prípadne poskytne ďalšiu potrebnú súčinnosť tak, aby bola zachovaná zákonná povinnosť mlčanlivosti.
 • Za každú likvidáciu advokátskej kancelárie patrí likvidátorovi odmena, na ktorej sa dohodne s dedičmi. Ak sa likvidátor nedohodne s dedičmi na od- mene za likvidáciu advokátskej kancelárie, určí ju na návrh likvidátora alebo dediča predsedníctvo komory s prihliadnutím na konkrétne okolnosti prípadu po doručení správy o skončení likvidácie komore. Hotové výdavky likvidátora spojené s prevozom spisov do komory uhradí
 • Ustanovenia odsekov 1 až 10 sa primerane vzťahujú na úmrtie advoká- ta, ktorý vykonával advokáciu v združení v rozsahu, v akom poskytoval právne služby

 

§ 29

Vyčiarknutie advokáta vykonávajúceho advokáciu samostatne

zo zoznamu advokátov

 • Ak dôjde k vyčiarknutiu advokáta vykonávajúceho advokáciu samo- statne (§ 12 1 písm. a) zákona) zo zoznamu advokátov z dôvodu podľa
 • 7 ods. 1 písm. b), d), e), f), g), h), i) a § 7 ods. 2 zákona a ak je to vzhľadom

 

 

na okolnosti prípadu potrebné, určí likvidátora kancelárie vyčiarknutého ad- vokáta z radov advokátov komora.

 • V prípade, ak je v zozname zástupcov vedenom komorou (§ 37) zapí- saný iný advokát ako zástupca advokáta podľa odseku 1, určí komora za lik- vidátora takého advokáta.
 • V prípade, ak v zozname zástupcov vedenom komorou (§ 37) nie je zapísaný iný advokát ako zástupca advokáta podľa odseku 1, určí komora za likvidátora advokáta podľa vlastného výberu.
 • Oznámenie o určení advokáta za likvidátora podľa odseku 2 alebo 3 komora doručí
 1. určenému advokátovi,
 2. vyčiarknutému advokátovi.
 • Komorou určený likvidátor je oprávnený, prípadne povinný odmietnuť výkon funkcie likvidátora len z dôvodov uvedených v § 21 zákona; likvidátor podľa odseku 2 však iba do dňa, v ktorom nastala skutočnosť, ktorá bola dôvodom na vyčiarknutie advokáta zo zoznamu advokátov, ktorému má byť určený za likvidátora, pričom odmietnutie je povinný oznámiť v tejto lehote aj
 • Likvidátor oznámi vyčiarknutie advokáta klientom, súdom alebo iným orgánom, pred ktorými advokát zastupoval alebo obhajoval. Zároveň poučí klientov o možnosti zvoliť si iného advokáta. Vhodným spôsobom ich poučí aj o tom, že všetky finančné práva a povinnosti z ukončeného zastúpenia alebo obhajoby je povinný s nimi vysporiadať vyčiarknutý advokát. Likvidátor postupuje vo vzťahu ku klientom advokáta v súlade s 17 ods. 2, 3 zákona.
 • Likvidátor vydá klientom všetky doklady a ostatné písomnosti, ktoré advokátovi zverili v súvislosti s vybavením ich
 • Likvidátor vykoná všetky neodkladné úkony na prospech klientov tak, aby neutrpeli ujmu na svojich právach alebo oprávnených záujmoch. Ak vy- čiarknutie advokáta malo za následok zmeškanie lehôt na podanie opravných prostriedkov, poučí ich o možnosti žiadať odpustenie zmeškania lehôt podľa príslušných procesných
 • Likvidátor vypracuje o skončení likvidácie správu, ktorú v odpise pošle komore a vyčiarknutému advokátovi. Likvidátor uvedie v správe zoznam klien- tov, prípadne ďalšie okolnosti likvidácie advokátskej kancelárie. Všetky spisy advokáta, ktoré zostali po likvidácii advokátskej kancelárie, odovzdá Komora na žiadosť klienta advokáta potvrdí, či je v zozname klientov, prípadne poskytne ďalšiu potrebnú súčinnosť tak, aby bola zachovaná zákonná povin- nosť mlčanlivosti.

 

 

 • Za každú likvidáciu advokátskej kancelárie patrí likvidátorovi odme- na, na ktorej sa dohodne s vyčiarknutým advokátom. Ak sa s ním likvidátor nedohodne na odmene za likvidáciu advokátskej kancelárie, určí ju na návrh likvidátora alebo vyčiarknutého advokáta predsedníctvo komory s prihliadnu- tím na konkrétne okolnosti prípadu po doručení správy o skončení likvidácie Hotové výdavky likvidátora spojené s prevozom spisov do komory uhradí komora. Odmenu likvidátorovi v dohodnutej alebo určenej výške je povinný likvidátorovi zaplatiť vyčiarknutý advokát.
 • V prípade zrušenia rozhodnutia komory o vyčiarknutí advokáta zo zoznamu advokátov podľa odseku 1 zruší komora aj rozhodnutie o určení zástupcu advokáta s účinkami k rovnakému dňu.
 • Ustanovenia odsekov 1 až 11 sa primerane vzťahujú na vyčiarknutie advokáta, ktorý vykonával advokáciu v združení v rozsahu, v akom poskytoval právne služby
 • V prípade, ak je určený súdnym komisárom správca dedičstva advo- kátom, do právoplatného skončenia dedičského konania komora likvidátora neustanoví a tento advokát je povinný vykonávať povinnosti podľa odsekov 1 až
 • Ak komora rozhodla o ustanovení likvidátora a výške jeho odmeny, ručí za úhradu odmeny likvidátora dedičmi.

 

§ 30

Pozastavenie výkonu advokácie advokátovi vykonávajúcemu advokáciu samostatne

 • Ak dôjde k pozastaveniu výkonu advokácie z dôvodu podľa § 8 ods. 1 písm. a), b), c) alebo § 8 ods. 2, 3 zákona advokátovi vykonávajúcemu advoká- ciu samostatne (§ 12 1 písm. a) zákona) a ak je to vzhľadom na okolnosti prípadu potrebné, určí komora advokátovi zástupcu z radov advokátov.
 • V prípade, ak je v zozname zástupcov vedenom komorou (§ 37) zapí- saný iný advokát ako zástupca advokáta podľa odseku 1, určí komora za zá- stupcu takého advokáta.
 • V prípade, ak v zozname zástupcov vedenom komorou (§ 37) nie je zapísaný iný advokát ako zástupca advokáta podľa odseku 1, určí komora zástupcu advokáta podľa vlastného výberu.
 • Oznámenie o určení advokáta za zástupcu podľa odseku 2 alebo 3 komora doručí
 1. určenému advokátovi,
 2. advokátovi s pozastaveným výkonom advokácie.

 

 

 • Komorou určený zástupca je oprávnený, prípadne povinný odmietnuť výkon funkcie zástupcu len z dôvodov uvedených v § 21 zákona; zástupca podľa odseku 2 však iba do dňa, v ktorom nastala skutočnosť, ktorá bola dô- vodom na pozastavenie výkonu advokácie advokátovi, ktorému má byť určený za zástupcu, pričom odmietnutie je povinný oznámiť v tejto lehote aj
 • Advokát s pozastaveným výkonom advokácie je povinný zástupcovi bezodkladne odovzdať všetky klientske spisy a poskytnúť zástupcovi potrebnú súčinnosť.
 • Zástupca oznámi pozastavenie výkonu advokácie advokáta klientom, súdom alebo iným orgánom, pred ktorými advokát zastupoval alebo obha- Zároveň poučí klientov o možnosti zvoliť si iného advokáta. Vhodným spôsobom ich poučí aj o tom, že všetky finančné práva a povinnosti z ukonče- ného zastúpenia alebo obhajoby je povinný s nimi vysporiadať advokát s po- zastaveným výkonom advokácie. Zástupca postupuje vo vzťahu ku klientom v súlade s § 17 ods. 2 a 3 zákona.
 • Zástupca vydá klientom všetky doklady a ostatné písomnosti, ktoré advokátovi zverili v súvislosti s vybavením ich
 • Zástupca vykoná všetky neodkladné úkony na prospech klientov tak, aby neutrpeli ujmu na svojich právach alebo oprávnených záujmoch. Ak po- zastavenie výkonu advokácie advokáta malo za následok zmeškanie lehôt na podanie opravných prostriedkov, poučí ich o možnosti žiadať odpustenie zmeškania lehôt podľa príslušných procesných
 • Zástupca vypracuje po splnení svojich povinností zástupcu správu, ktorú v odpise pošle komore a advokátovi s pozastaveným výkonom advo- kácie. V správe uvedie zoznam klientov, prípadne ďalšie okolnosti priebehu Po odoslaní správy odovzdá spisy zastupovanému advokátovi.
 • Za splnenie povinnosti zástupcu patrí zástupcovi odmena, na ktorej sa dohodne s advokátom s pozastaveným výkonom advokácie. Ak sa s ním na odmene nedohodne, určí ju na návrh zástupcu alebo advokáta podľa od- seku 1 predsedníctvo komory s prihliadnutím na konkrétne okolnosti prípadu po doručení správy o skončení likvidácie komore. Hotové výdavky zástupcu spojené s prevozom spisov do komory uhradí Odmenu zástupcovi v dohodnutej alebo určenej výške je povinný zástupcovi zaplatiť advokát s po- zastaveným výkonom advokácie.
 • V prípade zrušenia rozhodnutia komory o pozastavení výkonu advoká- cie advokáta podľa odseku 1 zruší komora aj rozhodnutie o určení zástupcu advokáta s účinkami k rovnakému dňu.

 

 

 • Ustanovenia odsekov 6 až 11 sa vzťahujú aj na zástupcu advokáta podľa
 • 8 ods. 1 písm. d) zákona.
 • Ustanovenia odsekov 1 až 13 sa primerane vzťahujú na advokáta, ktorý vykonával advokáciu v združení v rozsahu, v akom poskytoval právne služby

§ 31

Prekážka výkonu advokácie

advokáta vykonávajúceho advokáciu samostatne

 • Ak bráni advokátovi, ktorý vykonáva advokáciu samostatne (§ 12 ods. 1 písm. a) zákona), vo výkone advokácie dlhšie ako 30 dní akákoľvek prekážka (§ 17 ods. 1 zákona) a ani na výzvu komory v určenej lehote nevykoná nevy- hnutné alebo komorou určené opatrenie na ochranu práv alebo záujmov svo- jich klientov, je povinný najneskôr do 1 mesiaca od vzniku prekážky ustanoviť iného advokáta za svojho zástupcu, upovedomiť o tom bezodkladne klientov a preukázať ustanovenie zástupcu alebo vykonanie iného opatrenia na ochra- nu práv a záujmov klienta komore v lehote 7 dní od uplynutia 1 mesačnej lehoty od vzniku prekážky. V prípade, ak tak neurobí, alebo ak je advokátom vykonané opatrenie nedostatočné, ustanoví advokátovi zástupcu
 • V prípade, ak je v zozname zástupcov vedenom komorou (§ 37) zapí- saný iný advokát ako zástupca advokáta podľa odseku 1, určí komora za zá- stupcu takého advokáta.
 • V prípade, ak v zozname zástupcov vedenom komorou (§ 37) nie je zapísaný iný advokát ako zástupca advokáta podľa odseku 1, určí komora zástupcu advokáta podľa vlastného výberu.
 • Oznámenie o určení advokáta za zástupcu podľa odseku 2 alebo 3 komora doručí
 1. určenému advokátovi,
 2. advokátovi s prekážkou výkonu advokácie.
 • Komorou určený zástupca je oprávnený, prípadne povinný odmietnuť výkon funkcie zástupcu len z dôvodov uvedených v § 21 zákona; zástupca podľa odseku 2 však iba do dňa vzniku prekážky uvedenej v odseku 1, pričom odmietnutie je povinný oznámiť v tejto lehote aj
 • Advokát s prekážkou výkonu advokácie, ktorý si ustanovil zástupcu, ale- bo mu bol zástupca ustanovený komorou, je povinný zástupcovi bezodkladne odovzdať všetky klientske spisy a poskytnúť zástupcovi potrebnú súčinnosť.
 • Zástupca oznámi existenciu prekážky výkonu advokácie klientom, sú- dom alebo iným orgánom, pred ktorými advokát zastupoval alebo

 

 

Zároveň poučí klientov o možnosti zvoliť si iného advokáta. Počas trvania pre- kážky výkonu advokácie poskytuje právne služby klientom advokáta zástupca v súlade s § 17 ods. 1 a 2 zákona.

 • Zástupca vykoná všetky neodkladné úkony na prospech klientov tak, aby neutrpeli ujmu na svojich právach alebo oprávnených záujmoch. Ak prekážka výkonu advokácie advokáta mala za následok zmeškanie lehôt na podanie opravných prostriedkov, poučí ich o možnosti žiadať odpustenie zmeškania lehôt podľa príslušných procesných
 • Zástupca zvolený advokátom uvedeným v odseku 1 po splnení svojich povinností zástupcu a zástupca ustanovený komorou po tom, ako komora zrušila rozhodnutie o ustanovení zástupcu podľa odseku 11, vypracuje sprá- vu, ktorú v odpise pošle komore a advokátovi, ktorého zastupoval. V správe uvedie zoznam klientov, prípadne ďalšie okolnosti priebehu
 • Za plnenie povinnosti zástupcu patrí zástupcovi odmena, na ktorej sa dohodne s advokátom s prekážkou výkonu advokácie. Ak sa s ním na odmene nedohodne, určí ju na návrh zástupcu alebo advokáta s prekážkou výkonu ad- vokácie predsedníctvo komory s prihliadnutím na konkrétne okolnosti prípadu po skončení výkonu funkcie zástupcu. Odmenu zástupcovi v dohodnutej ale- bo určenej výške je povinný zástupcovi zaplatiť advokát s prekážkou výkonu advokácie.
 • Po tom, ako advokát uvedený v odseku 1 preukáže komore, že pomi- nula prekážka, ktorá mu bránila vo výkone advokácie, zruší komora aj rozhod- nutie o určení zástupcu advokáta s účinkami k rovnakému dňu.
 • Ustanovenia odsekov 1 až 11 sa primerane vzťahujú na advokáta, ktorý vykonával advokáciu v združení v rozsahu, v akom poskytoval právne služby

§ 32

Vystúpenie, vylúčenie účastníka a rozpustenie združenia

Advokáti, ktorí vykonávajú advokáciu spoločne v združení, sú pri vystúpení alebo vylúčení spoločníka a po rozpustení združenia povinní:

 1. bez meškania oznámiť túto skutočnosť komore,
 2. zabezpečiť, aby v rámci vysporiadania majetku združenia nedošlo k oh- rozeniu záujmov klientov,
 3. rozhodnúť, ktorý z advokátov bude vybavovať vec konkrétneho klienta,
 4. písomne informovať klientov o vystúpení a vylúčení účastníka, o roz- pustení združenia a o rozhodnutí účastníkov o ďalšom vybavovaní veci klienta s upozornením na možnosť ukončenia zmluvy o zastúpení s určeným právnym nástupcom.

 

 

§ 33

Zrušenie spoločnosti bez likvidácie, zmena predmetu podnikania

 • Spoločnosť založená podľa § 14 alebo § 15 zákona môže byť zrušená bez likvidácie podľa 69 Obchodného zákonníka iba v prípade, ak k jej zlúče- niu alebo splynutiu dochádza so spoločnosťou, ktorá je v čase zlúčenia alebo splynutia spoločnosťou podľa § 14 alebo 15 zákona.
 • Spoločnosť založená podľa § 14 alebo § 15 zákona môže byť rozdele- ná na dve alebo viac spoločností iba v prípade, ak každá z novovzniknutých spoločností bude spoločnosťou podľa 14 alebo § 15 zákona.
 • Advokáti, ktorí sú zúčastnení na zlúčení, splynutí alebo rozdelení spo- ločnosti podľa odseku 1 a 2, sú povinní písomne informovať klientov zanika- júcej spoločnosti o zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločnosti. Informácia musí obsahovať najmenej označenie právneho nástupcu alebo nástupcov zanikajúcej spoločnosti s presným označením advokátov, ktorí pokračujú v činnosti v novej spoločnosti alebo spoločnostiach, upozornenie na možnosť ukončenia zmluvy o zastúpení s určeným právnym nástupcom a v prípade roz- delenia spoločnosti aj informáciu o zákonnom ručení za záväzky zanikajúcej spoločnosti podľa § 64 ods. 4 Obchodného zákonníka. Povinnosť informovať klientov je splnená, ak písomnú informáciu pošle klientom ktorýkoľvek zo zúčastnených advokátov.
 • Obchodná spoločnosť založená podľa 14 alebo § 15 zákona o advo- kácii nemôže zmeniť ani zrušiť predmet podnikania, na ktorý bola založená.

 

§ 34

Likvidácia spoločnosti

 • Advokáti, ktorí sú spoločníkmi spoločnosti založenej podľa § 14 alebo 15 zákona, ktorá sa zrušuje bez právneho nástupcu, sú povinní:
 1. bez meškania oznámiť komore vstup spoločnosti do likvidácie,
 2. zabezpečiť, aby likvidátorom spoločnosti podľa § 71 ods. 1 Obchod- ného zákonníka bol výlučne advokát zapísaný do zoznamu advokátov komory (ďalej len „likvidátor spoločnosti“),
 3. požiadať komoru, aby im určila likvidátora spoločnosti spomedzi ad- vokátov, ak sa nedohodnú na ustanovení likvidátora spoločnosti,
 4. ustanoviť za likvidátora spoločnosti advokáta určeného komorou podľa písmena c).
 • Oznámenie o určení advokáta za likvidátora spoločnosti komora doručí:

 

 

 1. určenému advokátovi,
 2. každému zo spoločníkov spoločnosti,
 3. miestne príslušnému registrovému súdu.
 • Komorou určený likvidátor spoločnosti je oprávnený, prípadne povinný odmietnuť výkon funkcie likvidátora spoločnosti len z dôvodov uvedených v zákone (§ 21 zákona).
 • Likvidátor spoločnosti, okrem oznámenia podľa 73 Obchodného zákonníka, oznámi vstup spoločnosti do likvidácie aj klientom, súdom alebo iným orgánom, pred ktorými spoločnosť zastupovala alebo obhajovala klien- tov. Zároveň poučí klientov o možnosti zvoliť si iného advokáta.
 • Likvidátor spoločnosti vydá klientom všetky doklady a ostatné písom- nosti, ktoré spoločnosti zverili v súvislosti s vybavením ich veci, okrem dokla- dov súvisiacich s účtovným ukončením likvidácie spoločnosti.
 • Likvidátor spoločnosti vykoná všetky neodkladné úkony na prospech klientov tak, aby neutrpeli ujmu na svojich právach alebo oprávnených záuj- Ak mal vstup do likvidácie za následok zmeškanie lehôt na podanie opravných prostriedkov, poučí ich o možnosti žiadať odpustenie zmeškania lehôt podľa príslušných procesných predpisov.
 • Likvidátor spoločnosti predloží účtovnú závierku a návrh na rozdelenie majetkového zostatku (§ 75 1 Obchodného zákonníka) aj komore. Všetky spisy spoločnosti, ktoré zostali po likvidácii spoločnosti, odovzdá komore. Komora na žiadosť klienta likvidovanej spoločnosti potvrdí, či je v zozname klientov, prípadne poskytne ďalšiu potrebnú súčinnosť tak, aby bola zachovaná zákonná povinnosť mlčanlivosti.
 • Pokiaľ sa pohľadávka likvidátora spoločnosti ustanoveného podľa odse- ku 1 písm. d) určená niektorým zo spôsobov uvedených v 75 ods. 6 Obchod- ného zákonníka stane preukázateľne nevymožiteľnou, uhradí ju komora. Ak majetok spoločnosti v likvidácii nepostačuje na výdavky spojené s prevozom spisov do komory, uhradí ich komora.
 • Likvidátor spoločnosti postupuje vo vzťahu ku klientom ako zástupca v súlade s 17 ods. 2 a 3 zákona.

 

§ 35

Konkurz a reštrukturalizácia advokáta a spoločnosti

Advokáti a advokáti, ktorí sú spoločníkmi spoločnosti založenej podľa § 14 alebo § 15 zákona, na ktorú bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu podľa

 • 11 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a do-

 

 

plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo ktorá poveri- la správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku podľa § 108 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sú povinní:

 1. bez meškania oznámiť tieto skutočnosti komore,
 2. oznámiť predbežnému správcovi alebo správcovi, že majú predpismi komory uložené špecifické povinnosti vo vzťahu ku klientom a komore, s ktorými ho oboznámia,
 3. predložiť komore úplný zoznam klientov, u ktorých nebolo ukončené zastupovanie,
 4. po vyhlásení konkurzu primerane splniť vo vzťahu ku klientom povin- nosti uvedené v § 30 ods. 4, ods. 5 a ods. 6, ak informáciu klientom nezabezpečí správca.

 

§ 36

Postup v prípade pozastavenia výkonu advokácie, vyčiarknutia advokáta zo zoznamu advokátov alebo vzniku prekážky výkonu advokácie

u všetkých advokátov oprávnených konať za spoločnosť ako ich štatutárny orgán

 • V prípade, ak dôjde k pozastaveniu výkonu advokácie, vyčiarknutiu advokáta zo zoznamu advokátov alebo k vzniku prekážky výkonu advokácie (§ 17 1 zákona) u všetkých advokátov oprávnených konať za spoločnosť založenú podľa § 14 alebo § 15 zákona ako ich štatutárny orgán, je štatutárny orgán spoločnosti povinný túto skutočnosť oznámiť komore, ustanoviť najne- skôr do 7 dní od vzniku tejto skutočnosti spoločnosti zástupcu, ktorému udelí oprávnenie konať za spoločnosť a ustanovenie takéhoto zástupcu spoločnosti preukázať v rovnakej lehote komore. V prípade, ak tak neurobí, ustanoví zá- stupcu spoločnosti komora.
 • V prípade, ak je v zozname zástupcov vedenom komorou (§ 37) za- písaný iný advokát ako zástupca spoločnosti podľa odseku 1, určí komora za zástupcu spoločnosti takého advokáta.
 • V prípade, ak v zozname zástupcov vedenom komorou (§ 37) nie je zapísaný iný advokát ako zástupca spoločnosti podľa odseku 1, určí komora zástupcu spoločnosti podľa vlastného výberu.
 • Oznámenie o určení advokáta za zástupcu spoločnosti podľa odseku 2 alebo 3 komora doručí
 1. určenému advokátovi,
 2. spoločnosti.

 

 

 • Komorou určený zástupca spoločnosti je oprávnený odmietnuť výkon funkcie zástupcu len z dôvodov uvedených v § 21 zákona; zástupca spoloč- nosti podľa odseku 2 však iba do dňa vzniku prekážky uvedenej v odseku 1, pričom odmietnutie je povinný oznámiť v tejto lehote aj
 • Spoločnosť podľa odseku 1, ktorá si ustanovila zástupcu spoločnosti, alebo jej bol zástupca ustanovený komorou, je povinná zástupcovi spoločnosti bezodkladne odovzdať všetky klientske spisy a poskytnúť zástupcovi spoloč- nosti potrebnú súčinnosť.
 • Zástupca spoločnosti oznámi vznik okolností podľa odseku 1 klientom spoločnosti, súdom alebo iným orgánom, pred ktorými spoločnosť klientov Zároveň poučí klientov o možnosti zvoliť si iného advokáta. Počas trvania prekážky výkonu advokácie poskytuje právne služby klientom spoloč- nosti zástupca v súlade s § 17 ods. 1 a 2 zákona.
 • Zástupca spoločnosti vykoná všetky neodkladné úkony na prospech klientov tak, aby neutrpeli ujmu na svojich právach alebo oprávnených záuj- Ak okolnosti uvedené v odseku 1 mali za následok zmeškanie lehôt na podanie opravných prostriedkov, poučí ich o možnosti žiadať odpustenie zmeškania lehôt podľa príslušných procesných predpisov.
 • Zástupca spoločnosti po splnení svojich povinností zástupcu a zástupca spoločnosti ustanovený komorou po tom, ako komora zrušila rozhodnutie o ustanovení zástupcu spoločnosti podľa odseku 11, vypracuje správu, ktorú v odpise pošle komore a spoločnosti, ktorú zastupoval. V správe uvedie zo- znam klientov, prípadne ďalšie okolnosti priebehu
 • Za plnenie povinnosti zástupcu patrí zástupcovi spoločnosti odmena, na ktorej sa dohodne so spoločnosťou podľa odseku Ak sa s ňou na od- mene nedohodne, určí ju na návrh zástupcu spoločnosti alebo spoločníka spoločnosti s prihliadnutím na konkrétne okolnosti prípadu po skončení výkonu funkcie zástupcu spoločnosti predsedníctvo komory. Odmenu zá- stupcovi spoločnosti v dohodnutej alebo určenej výške je povinná zaplatiť spoločnosť.
 • Po tom, ako spoločnosť uvedená v odseku 1 preukáže komore, že zanikli okolnosti uvedené v odseku 1, zruší komora aj rozhodnutie o určení zástupcu spoločnosti s účinkami k rovnakému dňu.
 • Za splnenie povinnosti spoločnosti voči zástupcovi a komore podľa
 • 36 zodpovedajú spoločne všetci spoločníci spoločnosti.
 • Ak komora rozhodla o ustanovení likvidátora a výške jeho odmeny, ručí za úhradu odmeny likvidátora.

 

 

§ 37

Zoznam zástupcov vedený komorou

 • Komora vedie zoznam zástupcov jednotlivých advokátov a spoloč- ností založených podľa 14 alebo 15 zákona pre prípad potreby ustanovenia zástupcu alebo likvidátora (ďalej len „zástupca“) komorou podľa § 28 až 34 (ďalej len „zoznam zástupcov“).
 • Do zoznamu zástupcov zapíše komora ako zástupcu advokáta alebo zástupcu spoločnosti založenej podľa § 14 alebo § 15 zákona toho, kto je za- písaný v zozname advokátov vedenom komorou, nemá pozastavený výkon advokácie, bol zvolený advokátom alebo spoločnosťou založenou podľa 14 alebo § 15 zákona pre prípad uvedený v odseku 1 za zástupcu a so zápisom preukázateľne vyslovil svoj súhlas.
 • Každý advokát a spoločnosť založená podľa 14 alebo § 15 zákona sú povinní oznámiť komore pri zápise do zoznamu advokátov alebo pri zápise spoločnosti do obchodného registra, kto je ich zástupcom pre prípad podľa odseku 1 a doložiť o tom komore písomný súhlas zástupcu.
 • Komora vymaže zo zoznamu zástupcov toho, kto o to komoru požiada, a súčasne preukáže existenciu dôvodov podľa § 21 zákona, ako aj toho, kto bol zo zoznamu advokátov vyčiarknutý, alebo komu bol pozastavený výkon advokácie. Komora bezodkladne oznámi advokátovi výmaz zástupcu zo zo- znamu zástupcov.
 • V prípade výmazu zástupcu zo zoznamu zástupcov sú advokát a spo- ločnosť založená podľa 14 alebo § 15 zákona povinní do 7 dní, odkedy sa o tom dozvedeli, oznámiť komore, kto je ich novým zástupcom a doložiť o tom súhlas nového zástupcu.
 • Advokát alebo spoločnosť založená podľa 14 alebo § 15 zákona a ich zástupca uzatvoria pred zápisom zástupcu do zoznamu zástupcov písomnú zmluvu o výkone funkcie zástupcu pre prípad ustanovenia zástupcu komorou, ktorá musí obsahovať minimálne dohodu o výške odmeny za výkon funkcie zástupcu a o spôsobe jej úhrady, záväzok advokáta a spoločnosti založe- nej podľa § 14 alebo § 15 zákona odovzdať zástupcovi po jeho ustanovení komorou v lehote 7 dní všetky klientske spisy, ako aj ustanovenie o tom, že smrťou advokáta alebo vstupom spoločnosti založenej podľa § 14 alebo § 15 zákona do likvidácie táto dohoda nezaniká a ustanoveniami o výške a splat- nosti odmeny sú viazaní aj dedičia advokáta a dedičia obchodného podielu. Advokát a spoločnosť založená podľa § 14 alebo § 15 zákona sú povinní mať počas celej doby výkonu advokácie uzatvorenú takúto zmluvu so zapísaným zástupcom.

 

 

PIATA ČASŤ

Vzťah advokáta k súdom

a iným orgánom verejnej moci

§ 38

Advokát vystupuje voči súdom a iným orgánom verejnej moci tak, aby nena- rušil svoju nezávislosť ako aj nezávislosť súdu a iného orgánu verejnej moci. Správa sa k nim slušne a korektne. Obsahom svojich písomných, ústnych a iných prejavov a svojím vystupovaním vrátane celkovej úpravy zovňajšku prispieva k dôstojnosti a vážnosti úkonov, na ktorých sa zúčastňuje, ako aj k vážnosti advokátskeho povolania.

 

§ 39

Advokát je povinný zabezpečiť v mieste svojho sídla alebo pracoviska štatutára zapísaného v matrike komory preberanie doručovaných zásielok v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi o doručovaní.

 

 

ŠIESTA ČASŤ

Vzťah advokáta k advokátskemu koncipientovi a inému zamestnancovi

 

§ 40

 • Advokát zabezpečuje advokátskemu koncipientovi, ktorého zamest- náva, počas výkonu koncipientskej praxe prípravu na povolanie advokáta. Vytvára mu na to vhodné podmienky a umožňuje mu primeraný výkon
 • Advokát je povinný zabezpečiť prípravu advokátskeho koncipienta, kto- rého zamestnáva, na výkon advokátskeho Na tento účel je advokát povinný dbať najmä na to, aby mal advokátsky koncipient zabezpečenú vyho- vujúcu materiálno-technickú a priestorovú vybavenosť advokátskej kancelárie zodpovedajúcu príslušným predpisom

a normám, ktoré upravujú pracovné podmienky. Výchova a prax advokátskeho koncipienta na výkon advokátskeho povolania je možná len v advokátskej kancelárii advokáta zamestnávajúceho advokátskeho koncipienta, pričom advokátsky koncipient môže vykonávať prax mimo advokátskej kancelárie školiteľa maximálne tri mesiace v roku; výkon praxe advokátskeho koncipien-

 

 

ta pod priamym dohľadom školiteľa sa považuje za splnenie výkonu praxe v advokátskej kancelárii zamestnávajúceho advokáta. Advokát je povinný riadiť prácu advokátskeho koncipienta tak, aby bol pripravený vykonať úkony, ktorými ho advokát poverí. Advokát je povinný zabezpečiť advokátskemu koncipientovi prax vo všetkých právnych odvetviach pozitívneho práva, najmä občianskeho práva, obchodného práva, trestného práva a správneho práva, o čom je advokátsky koncipient povinný viesť primerané záznamy.

 • Advokát je povinný poučiť advokátskeho koncipienta o pravidlách vý- konu advokácie.
 • Advokát je oprávnený po predchádzajúcej príprave poveriť advokátske- ho koncipienta vykonaním iba takého úkonu, ktorý je primeraný odborným schopnostiam a dĺžke praxe
 • Advokátsky koncipient nesmie bez predchádzajúceho súhlasu advokáta prevziať zastúpenie alebo

 

§ 41

Advokát je povinný vyhýbať sa konaniu, ktoré by ho mohlo priviesť do finan- čnej alebo inej závislosti od advokátskeho koncipienta.

 

§ 42

Advokátsky koncipient sa pri výkone koncipientskej praxe riadi pokynmi advokáta. Na výkon jeho praxe sa primerane vzťahujú ustanovenia zákona a advokátskeho poriadku upravujúce povinnosti advokáta.

 

§ 43

 • Advokát vedie denný výkaz praxe advokátskeho koncipienta. Podrob- nosti stanoví predpis
 • Doba, počas ktorej koncipient z akéhokoľvek dôvodu, okrem čerpania dovolenky a čerpania materskej dovolenky alebo čerpania rodičovskej dovo- lenky podľa § 166 ods. 1 Zákonníka práce, nevykonával koncipientsku prax dlhšie ako 60 pracovných dní počas plynutia zákonnej povinnej dĺžky konci- pientskej praxe, sa nezapočítava do výkonu praxe advokátskeho
 • Advokátsky koncipient, ktorému trvá prekážka výkonu praxe advokát- skeho koncipienta, sa nezapočítava do maximálneho počtu advokátskych koncipientov uvedeného v § 62 ods. 4 zákona; na obdobie trvania prekážky môže advokát navrhnúť zápis ďalšieho advokátskeho Začiatok a koniec trvania prekážky výkonu praxe advokátskeho koncipienta je advokát povinný oznámiť komore bez odkladu.

 

 

§ 44

 • Advokát je oprávnený poveriť svojho zamestnanca výkonom jednotli- vých činností súvisiacich s poskytovaním právnych služieb (výpisy zo súdnych spisov, obstarávanie dokladov a pod.). Na úkony právnych služieb môže po- veriť len odborného zamestnanca s právnickým alebo povahe výkonu zod- povedajúcim ekonomickým či technickým vzdelaním. Rovnako je oprávnený požiadať o spoluprácu odborne kvalifikované osoby, ak je to nevyhnutné na poskytnutie právnej služby advokátom.
 • Na zamestnancov advokáta a odborné osoby uvedené v odseku 1 sa rovnako vzťahuje 9 ods. 4, o čom ich advokát poučí.

 

 

SIEDMA ČASŤ

Spoločný výkon advokácie

 

§ 45

Advokáti môžu vykonávať advokáciu spoločne

 1. v združení spolu s inými advokátmi (§ 13 zákona),
 2. ako spoločníci verejnej obchodnej spoločnosti (§ 14 zákona),
 3. ako komplementári komanditnej spoločnosti (§ 14 zákona),
 4. ako konatelia spoločnosti s ručením obmedzeným (§ 15 zákona).

 

§ 46

Združenie advokátov

 • Advokáti, ktorí sa rozhodli vykonávať advokáciu spoločne v združení (§ 13 zákona), uzatvoria medzi sebou písomnú zmluvu o združení, ktorá musí obsahovať
 1. presnú adresu jedného spoločného sídla účastníkov združenia, ako aj adresy všetkých pracovísk združenia,
 2. úpravu, či môžu konať samostatne,
 3. úpravu vzájomného postupu zabezpečujúceho vylúčenie možnosti kolízie vzájomných záujmov klientov zastupovaných účastníkmi zdru- ženia,
 4. spôsob, akým účastníci združenia rozhodujú o otázkach zabezpečenia jednotného postupu pri spoločnom zastupovaní klienta,
 5. zásady a spôsob vysporiadania medzi jednotlivými účastníkmi zdru- ženia v prípade ich spoločnej zodpovednosti za škodu spôsobenú

 

 

klientovi, a rovnako v prípade ich spoločnej zodpovednosti voči svojim zamestnancom a iným osobám,

 1. zásady a spôsob vysporiadania vzájomných majetkových nárokov účastníkov združenia v prípade úmrtia niektorého účastníka.
 • Ak účastník združenia poskytuje právne služby samostatne (§ 13 ods. 3, druhá veta zákona), udelí klient splnomocnenie len jemu samému.
 • Účastníkom združenia, ktorí poskytujú právne služby spoločne, udelí klient plnomocnenie všetkým spoločne. Úkony právnych služieb vo veci ta- kéhoto spoločného klienta môže vykonávať ktorýkoľvek zo splnomocnených advokátov, ak to procesnoprávne predpisy nevylučujú.
 • Označenie sídla združenia obsahuje mená a priezviská advokátov, kto- rí sú účastníkmi združenia, alebo meno a priezvisko aspoň jedného z nich s dodatkom „a spol.“ alebo „a spoločníci“, ako aj údaj, že ide o združenie advokátov alebo advokátsku kanceláriu. Ak majú účastníci združenia okrem spoločného sídla viac pracovísk, označujú ich rovnako ako sídlo, ale s dodat- kom „pracovisko“ a s uvedením jeho
 • Účastníci združenia môžu používať spoločné tlačivá, pečiatky a
 • Písomnosť určenú účastníkovi združenia môže s právnymi dôsledkami doručenia pre tohto advokáta prevziať každý účastník združenia advokátov alebo ním poverený
 • Uzatvorenie zmluvy o združení a jej zánik sú účastníci združenia po- vinní v 15-dňovej lehote oznámiť

 

§ 47

Verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť

a spoločnosť s ručením obmedzeným

 • Advokáti môžu na účel spoločného výkonu advokácie založiť verejnú obchodnú spoločnosť alebo komanditnú spoločnosť, ktorej predmetom pod- nikania je poskytovanie právnych služieb. Spoločnosť nesmie mať iný predmet podnikania a jej spoločníkmi môžu byť len advokáti. Na verejnú obchodnú spoločnosť a komanditnú spoločnosť sa primerane vzťahujú ustanovenia Ob- chodného zákonníka.
 • Advokáti môžu v záujme spoločného výkonu advokácie založiť spo- ločnosť s ručením obmedzeným, ktorej predmetom podnikania je poskyto- vanie právnych služieb. Spoločnosť nesmie mať iný predmet podnikania a jej spoločníkmi a konateľmi môžu byť len advokáti. Na spoločnosť s ručením obmedzeným sa primerane vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.

 

 

§ 48

Ostatné formy združovania advokátov

 • Advokáti sa môžu združiť aj na iný účel ako spoločný výkon advokácie (§ 45), napríklad na riešenie rozličných vecí spoločného záujmu, rôzne formy pravidelnej substitúcie, spoločné školenia, prerokovanie a konzultovanie nie- ktorých právnych vecí, spoločnú úhradu nákladov a , ak to nie je v rozpore so zákonom a ostatnými právnymi predpismi.
 • Združovanie na účely uvedené v odseku 1 si advokáti upravia zmlu- Zmluvou tohto obsahu sa medzi nimi nevytvára združenie podľa § 13 zákona.

 

§ 49

Advokát v postavení spoločníka alebo štatutárneho orgánu spoločnosti je povinný zabezpečiť, aby spoločnosť, ktorej je spoločníkom alebo štatutárnym orgánom, dodržiavala ustanovenia tohto poriadku.

 

§ 50

Prechodné ustanovenie

 • Ustanovenie zakladateľskej listiny, schválenie spoločenskej zmluvy alebo stanov, ktoré odporuje ustanoveniam zákona alebo advokátskeho po- riadku, sa považuje za zavinené porušenie povinností všetkých spoločníkov spoločnosti (§ 56 zákona).
 • Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak spoločník spoločnosti do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti advokátskeho poriadku prispôsobí za- kladateľskú listinu, spoločenskú zmluvu alebo stanovy zákonu a ustanoveniam advokátskeho
 • Advokát je povinný nové povinnosti schválené konferenciou advokátov dňa 6. 2021 splniť najneskôr do 31. 12. 2021.

 

§ 51

Splnomocňovacie ustanovenie

Podrobnosti o ustanovovaní likvidátora alebo zástupcu podľa § 28 až § 31, o úprave postupov pri likvidácii, o zániku spoločnosti, jej konkurze a reštruk- turalizácii, ako aj pri vedení zoznamu zástupcov a s tým súvisiacich práv a po- vinností advokátov podľa § 37 upraví predsedníctvo komory uznesením.

 

 

Ôsma časť Záverečné ustanovenia

§ 52

Zrušuje sa Advokátsky poriadok Slovenskej advokátskej komory schválený konferenciou advokátov 10. júna 2017.

 

§ 53

Tento Advokátsky poriadok Slovenskej advokátskej komory nadobúda účin- nosť dňom jeho schválenia konferenciou advokátov 11. júna 2021.

 

 

 

predseda Slovenskej advokátskej komory