PRÁVO NEHNUTEĽNOSTÍ

– zmluvné prevody vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam (byty, domy a pozemky a pod.),

– podania a zastupovanie v katastrálnom konaní,

– mimosúdne riešenie sporov týkajúcich sa nehnuteľností,

– zastupovanie v súdnych konaniach,

– problematika vecných bremien a tiarch viaznucich na nehnuteľnostiach,

– otázky podielového a bezpodielového spoluvlastníctva nehnuteľností,

– nájomné a podnájomné vzťahy,

– vlastníctvo bytov a nebytových priestorov