JUDr. Peter Kerecman, PhD.

Advokát a konateľ

Životopis

JUDr. Peter Kerecman, PhD. (*1972), absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 1995, doktorandskú prácu (PhD.) obhájil na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (2000). V advokácii pôsobí od roku 1995, ako advokát dvadsať rokov v Košiciach. V rokoch 2007-2019 bol externým poradcom Ústavného súdu SR, je členom Tlačovej rady SR, pôsobil ako člen predsedníctva Slovenskej advokátskej komory a odvolacieho disciplinárneho senátu, je podpredsedom Redakčnej rady Bulletinu slovenskej advokácie, predsedom Pracovnej skupiny Slovenskej advokátskej komory pre históriu advokácie, členom skúšobného senátu pre advokátske skúšky. Je autorom, resp. spoluautorom niekoľkých monografií, komentárov k zákonom, tematickým zbierok judikátov  a niekoľkých desiatok odborných článkov najmä z občianskeho práva hmotného a procesného, trestného práva, ústavného práva a obchodného práva, histórie advokácie v Právnom obzore, Justičnej revue a Bulletine slovenskej advokácie.