Publikácie

Knižné publikácie:

 

 

 1. Eutanázia, asistovaná samovražda – právne aspekty.
  Vydavateľstvo Eurounion, spol. s r.o., Bratislava, 1999, str.277.

 

 1. Novinári a sloboda tlače v rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva.
  Informačná kancelária Rady Európy, Bratislava, 2003, str.207.

 

 1. Kapitoly z dejín advokácie na Slovensku.
  Penelopa, Košice, 2005, str.400.

 

 1. Sloboda prejavu v médiách a ochrana pred jej zneužitím.
  Slovenský syndikát novinárov, Bratislava, 2009, str. 152.

 

 1. KERECMAN, P. – MANIK, R: História advokácie na Slovensku.
  Eurokódex, Bratislava, 2011, str. 655.

 

 1. HREŽĎOVIČ, Ľ. – FRIŠTIKOVÁ, T. – KERECMAN, P.: Zbierka disciplinárních rozhodnutí Slovenskej advokátskej komory (2007 – 2011).
  Slovenská advokátska komora, Bratislava, 2012, str. 303.

 

 1. OLEJ, J. – KERECMAN, P. – KALATA, P.: Zákon o advokácii. Komentár.
  H. Beck, Bratislava, 2013.

 

 1. CHRENKOVÁ, M. – KERECMAN, P. – ONDRIŠOVÁ, N. (ed.): Anton Blaha – Pocta advokátovi. Slovenská advokátska komora, Bratislava, 2014, str. 206.

 

 1. KERECMAN, P. – ČAPLOVIČ, M.: Advokát Janko Jesenský, spisovatel a legionár. SAK, Bratislava, 2014, str. 136.

 

 1. HREŽĎOVIČ, Ľ. – FRIŠTIKOVÁ, T. – HAVLÁT, J. – KERECMAN, P.: Zbierka disciplinárních rozhodnutí Slovenskej advokátskej komory. (2012 – 2013).
  Slovenská advokátska komora, Bratislava, 2014, str. 320.

 

 1. Advokát Ivan Horváth a advokáti v jeho diele.
  SAK, Bratislava, 2014.

 

 1. FIAČAN, I. – KERECMAN, P. – SEDLAČKO, F.: Advokátska tarifa. Komentár. H. Beck, Bratislava, 2015, str. 205.

 

 1. GAJDOŠOVÁ, M. – KERECMAN, P.: Prvé ženy v slovenskej advokácii.
  Veda, Bratislava, 2015, str. 318.

 

 1. VOZÁR, J. – FICOVÁ, K. – KERECMAN, P. – HUMENÍK, I. – ZLOCHA, Ľ.: Judikatúra vo veciach nemajetkovej ujmy. Wolters Kluwer, Bratislava, 2015, str. 263.

 

 1. ŠTEVČEK, M. a kol.: Občiansky zákonník. Komentár. H. Beck, 2015.

 

 1. Kolektív: Ján Eugen Kováč nekorunovaný kráľ Justičného paláca.
  SAK, Bratislava, 2015.

 

 1. HREŽĎOVIČ, Ľ. – FRIŠTIKOVÁ, T. – HAVLÁT, J. – KERECMAN, P.: Zbierka disciplinárních rozhodnutí Slovenskej advokátskej komory. (2014 – 2015).
  Slovenská advokátska komora, Bratislava, 2017.

 

 1. KERECMAN, P. – FABIANOVÁ, Z. – FRIŠTIKOVÁ, T.: Judikatúra vo veciach dokazovania v civilnom konaní. Wolters Kluwer, Bratislava, 2016, str. 412.

 

 1. Advokáti Davisti – Vladimír Clementis, Ján Poničan, Daniel Okáli. Slovenská advokátska komora, Bratislava, 2017.

 

 1. KERECMAN, P. – FICOVÁ, K.: Judikatúra vo veciach zodpovednosti advokáta za škodu. Wolters Kluwer, Bratislava, 2017, str. 277.

 

 1. GAJDOŠOVÁ, M. – KERECMAN, P. – ĎURIŠKA, Z. – KUŠNÍR, J. – HELLENBART, V.: Advokátske komory na Slovensku v rokoch 1875 – 1948. Slovenská advokátska komora vo vydavateľstve VEDA, Bratislava, 2018.

 

 1. HREŽĎOVIČ, Ľ. – FRIŠTIKOVÁ, T. – HAVLÁT, J. – KERECMAN, P.- ŠTRPKA, P. – ČÍŽOVÁ, Z.: Zbierka disciplinárních rozhodnutí Slovenskej advokátskej komory (2016 – 2017).
  Slovenská advokátska komora, Bratislava, 2019.

 

 1. Milo Urban – justicia a advokáti v živote a diele.
  Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín, 2020, str. 319.

 

 1. HREŽĎOVIČ, Ľ. – FRIŠTIKOVÁ, T. – HAVLÁT, J. – KERECMAN, P.- ŠTRPKA, P. – ČÍŽOVÁ, Z.: Zbierka disciplinárních rozhodnutí Slovenskej advokátskej komory (2018 – 2019).
  Slovenská advokátska komora, Bratislava, 2020.

 

 1. KERECMAN, P. – BLAHA, A. – BUŠOVÁ, E. – DETVAI, Š. – ERBEN, P. – HAVLÁT, J. a kol.: Slovenská advokátska komora v rokoch 1990 – 2020. Bratislava, Slovenská advokátska komora, 2020, str. 504.

 

 1. KUZMÍKOVÁ, J. – KERECMAN, P. (eds.): Poviedky o advokátoch a spravodlivosti. Bratislava, Slovenská advokátska komora, 2021, str. 334.

 

 1. VOZÁR, J. – KERECMAN, P.- LAPŠANSKÝ, L.: Tlačový zákon. Komentár. C. H. Beck, 2021.

 

 1. HREŽĎOVIČ, Ľ. – FRIŠTIKOVÁ, T. – HAVLÁT, J. – KERECMAN, P.- ŠTRPKA, P. – ČÍŽOVÁ, Z.: Zbierka disciplinárních rozhodnutí Slovenskej advokátskej komory (2020 – 2021).
  Slovenská advokátska komora, Bratislava, 2022.

 

 1. GÁBRIŠ, T. – GAJDOŠOVÁ, M . – KERECMAN, P. – VOZÁR, J. – GLASER-OPITZOVÁ, R.: Najvyšší súd Slovenskej republiky. Najvyšší súd Slovenskej republika – VEDA, Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 2023.

 

 1. FIAČAN, I. – KERECMAN, P. –ŠTIAVNICKÝ, J. a kol.: Ústavné súdnictvo v premenách času. Ústavný súd Slovenskej republiky (1993-2023). Košice, ÚS SR, 2023, ISBN 978-80-8129-142-5.

 

Časopisy:

 

 1. Trestnoprávne aspekty samovrážd.
  Právny obzor, 1996, č.5, str. 421 – 428.

 

 1. K trestnoprávnej kvalifikácii tzv.rozšírených samovrážd.
  Bulletin slovenskej advokacie, 1997, č.1, str. 31-43.

 

 1. Porotné súdy v slovenskom trestnom procese /1918-1940/.
  Právny obzor, 1998, č.1, str. 77 – 91.

                                  

 1. KERECMAN, P. – PETRÍK, P: K výkladu § 405 ods.2 Obch.zák.
  Právny obzor, 1998, č.2, str.197 – 211.

 

 1. Zabezpečenie záväzkov prevodom práva. I.časť.
  Právny obzor, 1998, č.3, str. 264 – 275.

  Zabezpečenie záväzkov prevodom práva. II.časť.
  Právny obzor, 1998, č.4, str. 364 – 377.

           

 1. Opäť raz: zastupovanie advokáta koncipientom.
  Justičná revue, 1998, č.9, str.43 – 45.

 

 1. Samovražda a základné práva.
  Právny obzor, 1999, č.1, str. 66 – 80.

 

 1. Causa olla, alebo o zmluvnej pokute.
  Justičná revue, 1999, č.10, str.29 – 31.

 

 1. Krajná núdza v slovenskom trestnom práve alebo o vzťahoch chránených záujmov.
  Právny obzor, 1999, č.6, str. 504 – 522.

 

 1. Realizácia záložného práva – východiskom české riešenie?
  Justičná revue, 2000, č.4, str. 477 – 479.

 

 1. Úvaha o ústavnosti jedného ustanovenia /§ 6 ods.3 zákona o pôde/.
  Justičná revue, 2000, č.5, str. 567 – 573.

 

 1. O náhrade imateriálnej ujmy spôsobenej pozostalým usmrtením blízkej osoby podľa ustanovení o ochrane osobnosti
  Justičná revue, 2001, č.2, str.162-182.

 

 1. O ústavnosti právnej úpravy zaistenia cudzincov na účely vyhostenia
  Justičná revue, 2001, č.3, str.288-296.

 

 1. DOLEŽÍLEK, J.: Přehled judikatury ve věcech ochrany osobnosti. Recenzia.
  Justičná revue, 2001, č.8-9, str.977.

 

 1. Nad jedným uznesením Ústavného súdu SR a niekoľkými rozhodnutiami
  Európskeho súdu pre ľudské práva
  Justičná revue, 2001, č.11, str.1197.

 

 1. K žalobám o určenie, že povinnosť vypratať byt nie je viazaná na povinnosť
  zabezpečiť bytovú náhradu.
  Justičná revue, 2001, č.12, str.1297.

 

 1. Obmedzenie vlastníckeho práva uložením povinnosti zabezpečiť bytovú náhradu.            Justičná revue, 2002, č.1, str.29-39.

 

 1. Neprípustnosť legislatívnych zásahov do prebiehajúcich súdnych konaní /Grécke rafinérie STRAN a spol. vs. Grécko/
  Justičná revue, 2002, č.3, str.337-345.

 

 1. Exempla illustrant, alebo o českej kárnej judikatúre.
  Bulletin advokacie, 2002, č.1, str.47-74.

 

 1. Výber z rozhodnutí všeobecných súdov.
  Bulletin advokacie, 2002, č.2, str.37-40.

 

 1. Realizácia práva na uverejnenie tlačovej opravy údajov uverejnených v periodickej tlači.
  Justičná revue, 2002, č.8-9, str.894 a nasl.

 

 1. Výber z rozhodnutí všeobecných súdov.
  Bulletin advokacie, 2002, č.4, str.47 a nasl.

 

 1. Patrón advokátov.
  Bulletin advokacie, 2002, č.4, str.65 a nasl.

 

 1. KERECMAN, P. – PETRÍK, M.: Diane Pretty v.Spojené Kráľovstvo – právo na
  smrť pred Európskym súdom pre ľudské práva.
  Justičná revue, 2002, č.10, str.1172 – 1185.

 

 1. KŘEČEK, S.: Aktuální otázky bytového práva v praxi soudu /recenzia/
  Justičná revue, 2002, č.12, str.1518 – 1521.

 

 1. Dve užitočné publikácie o zmenkách – recenzia.
  Bulletin advokacie, 2003, č.1, str.80-84.

           

 1. Ešte raz o náhrade citovej ujmy v peniazoch.
  Justičná revue, 2003, č.1, str. 93-98.

 

 1. Platenie šekom a platenie prostredníctvom šeku.
  Justičná revue, 2003, č.3, str.246 – 263.

 

 1. Fotografia osoby v periodickej tlači a ochrana osobnostných práv /I.časť/.
  Justičná revue, 2003, č.10, str. 872 – 898.

  Fotografia osoby v periodickej tlači a ochrana osobnostných práv /II.časť/.
  Justičná revue, 2003, č.11, str. 1014 – 1033.

 

 1. Výber z rozhodnutí všeobecných súdov.
  Bulletin advokacie, 2003, č. 6, str.103 – 105.

           

 1. Nad judikatúrou o náhradnom doručovaní do vlastných rúk prostredníctvom pošty.
  Justičná revue, 2004, č. 1, str. 48 – 76.

 

 1. BERGER, V.: Judikatúra ESĽP. IFEC/SEVT, Praha, 2003 – recenzia.
  Justičná revue, 2004, č. 3, str. 398 – 400.

 

 1. Ustanovenie advokáta zástupcom v občianskom súdnom konaní. I.časť.
  Bulletin advokacie, 2004, č. 5, str. 5 – 25.

  Ustanovenie advokáta zástupcom v občianskom súdnom konaní. II.časť.
  Bulletin advokacie, 2004, č. 6, str. 7 – 30.

 

 1. Nad zmenou ustanovení o miestnej príslušnosti súdu v konaní o ochranu osobnosti.
  Justičná revue, 2004, č. 8-9, str. 942 – 950.

 

 1. K úvahám o citovej ujme, jej odškodňovaní a ochrane osobnosti.
  Justičná revue, 2004, č. 6-7, str. 783 – 789.

 

 1. HERCZEG, J.: Meze svobody projevu. Praha, ORAC, 2004 – recenzia.
  Justičná revue, 2004, č.8-9, str. 981 – 985.

 

 1. Nad jedným rozhodnutím ESĽP alebo o zásahoch do súkromia osoby
  verejného záujmu uverejnením jej fotografie.
  Justičná revue, 2005, č.2, str. 185 – 198.

 

 1. Sloboda prejavu verzus právo na súkromie.
  In.: Investigatívna žurnalistika – Analysis of Training of Professional
  Journalism in Slovakia. Úrad vlády SR, Bratislava, 2004, str.23 – 65.

  Európsky súd pre ľudské práva.
  In.: Investigatívna žurnalistika – Analysis of Training of Professional   
  Journalism in Slovakia. Úrad vlády SR, Bratislava, 2004, str.119 – 144.

 

 1. Postavenie advokácie a jej vzťah k súdnictvu v období platnosti Advokátskeho
  poriadku pre Uhorsko z roku 1852
  Justičná revue, 2005, č.11, str. 1418 – 1432.

 

 1. Poskytovanie podobizní obvinených orgánmi činnými v trestnom konaní
  médiám.
  Justičná revue, 2006, č.1, str. 62 – 71.

 

 1. Stručný prehľad právnej úpravy advokácie na Slovensku 1848-1948.
  In.: BALIK, S.- Miksová, J. /ed/: Zborník z 2.ročníka konferencie o dejinách
  advokácie v Kutnej Hore. Linde, Praha, 2008, str. 31 – 44.

 

 1. Niektoré problémy rozhodovania o zrušení spoločného nájmu družstevného
  bytu manželov a vyporiadaní hodnoty členského podielu
  Justičná revue, 2006, č.3, str. 498-506.

 2. K výške zákonného úroku z omeškania v obchodných vzťahoch.
  Justičná revue, 2006, č.6-7, str. 998-1014.

 

 1. KERECMAN, P. – VIŠŇOVSKÁ, Ľ.: Zo súdnych rozhodnutí.
  Bulletin advokacie, 2006, č.11, str. 56 – 60.

 

 1. Primerané zadosťučinenie a náhrada nemajetkovej ujmy v slovenskom
  právnom poriadku. I. časť.
  Justičná revue, 2006, č. 8-9, str. 1157-1182.

  Primerané zadosťučinenie a náhrada nemajetkovej ujumy v slovenskom
  právnom poriadku. II. časť.
  Justičná revue, 2006, č.10, str.1431-1445.

 

 1. FUCHSOVÁ, J. – KERECMAN, P.: Vyporiadanie hodnoty členského podielu
  v konaní o zrušenie spoločného nájmu družstevného bytu manželov
  /Nad jedným rozhodnutím/
  Bulletin advokacie, 2008, č. 3, str. 14 a nasl.

 

 1. Rozsah náhrady skutočnej škody na veciach použitých.
  Justičná revue, 2007, č.2, str. ….

 

 1. Bratia Mudroňovci – advokáti dvojčatá.
  Bulletin advokácie, 2007, č. 1-2, str.87-101.

 

 1. JIRSA, J. a kal.: Klíč k soudní síni – příručka pro začínajíci soudce
  a
  advokáty. Recenzia.
  Justičná revue, 2007, č.3, str.466 – 470.

 

 1. Žaloba sa zamieta
  Justičná revue, 2007, č. 6-7/2007, str. 818 – 820.

 

 1. Náhrada trov civilného konania, v ktorom zastupoval
  účastníka súdom ustanovený advokát.
  Bulletin advokácie, 2008, č. 1 – 2, str. 32 – 33.

 

 1. DRGONEC, J. – KERECMAN, P.: Rozhodovanie súdu o návrhu na predloženie
  prejudiciálnej otázky Súdnemu dvoru ES a o návrhu na predloženie návrhu
  Ústavnému súdu SR na začatie konania o súlade právneho predpisu.
  Justičná revue, 2007, č. 8-9, str. 985 – 1003.

 

 1. Štefan Fajnor a Vladimír Fajnor – otec a syn alebo advokát a sudca.
  Bulletin advokácie, 2008, č. 1 – 2, str. 53 – 59.

 

 1. Maloletý účastník občianskeho sporového konania.
  Justičná revue, 2008, č. 1, str. 1 a nasl.

 

 1. Podnik živnostníka a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  Justičná revue, 2008, č. 5/2008, str. 728 – 742.

 

 1. Významní slovenskí advokáti druhej polovice 19. storočia – Miloš Štefanovič.
  Bulletin Slovenskej advokácie č. 12/2008, str. 41 – 45.

 

 1. Významní slovenskí advokáti druhej polovice 19. storočia – Vendelín Kutlík
  Bulletin Slovenskej advokácie č. 1-2/2009, str. 56-57.

 

 1. Významní slovenskí advokáti druhej polovice 19. storočia – Jozef Kohút.
  Bulletin Slovenskej advokácie č. 3/2009, str. 45-49.

 

 1. KNOLL, Vilém /ed./. Pocta Stanislavu Balíkovi k 80. narozeninám.
  Acta historico-iuridica Pilsnensia 2008. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, 478 str. 
  Recenzia.
  Bulletin Slovenskej advokácie č. 1-2/2009, str. 38-39.

 

 1. Zákon o súdnych poplatkoch a analógia.
  Justičná revue, č.3/2009, str. 341-350.

 

 1. O niektorých etických aspektoch vzťahov sudcov a advokátov.
  Justičná revue, č. 8-9/2009, str. 929 – 957.

 

 1. JÁNOŠÍKOVÁ, M.: Komunitárne právo v judikatúre ústavných súdov SR a
  ČR. IURA EDITION, spol. s r.o., Bratislava, 2009, str. 135. Recenzia.
  Bulletin slovenskej advokácia, č. 11/2009, str. 27 –28.

 

 1. Štyri generácie advokátov z rodu Daxnerovcov. 1. časť.
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 1 – 2/2010, str. 55 – 61.

 

 1. Štyri generácie advokátov z rodu Daxnerovcov. 2. časť.
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 3/2010, str. 38-43.

 

 1. Postmortálna ochrana osobnosti pred neoprávnenými zásahmi médií. 1. časť.
  Justičná revue, č. 2/2010, str. 179 – 205.

  Postmortálna ochrana osobnosti pred neoprávnenými zásahmi médií. 2. časť.
  Justičná revue, č. 3/2010, str. 325 – 342.

 

 1. VOZÁR, J. – VALKO, E. – LAPŠANSKÝ, L.: Tlačový zákon. Komentár.

 2. H. Beck, Praha, 2009, str. 261 – recenzia.
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 5/2010, str. 36 – 37.

 

 1. Do Vašej knižnice. Ritter, P.: Wirth versus stát. Nakladatelství Andrej
  Štastný, Praha, 2010. (recenzia)
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 12/2010, str. 41 – 42.

 

 1. Banskobystrický proces (1900), 1. časť.
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 1 – 2/2011, str. 53 – 55.

  Banskobystrický proces (1900), 2. časť.
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 3/2011, str. 43 – 47.

  Banskobystrický proces (1900), 3. časť.
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 4/2011, str. 43 – 47.

  Banskobystrický proces (1900), 4. časť.
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 5/2011, str. 43 – 46.

 

 1. KRÁL, V.: Ze života advokáta. Praha, 2010, str.136. (Dva pohľady na jednu knihu – Recenzia)
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 7-8/2011, str. 50 – 51.

 

 1. Zodpovednosť advokáta za škodu. 1. časť.
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 10/2011, str. 6 – 21.

  Zodpovednosť advokáta za škodu. 2. časť.
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 11/2011, str. 12 – 26.

 

 1. LUSTIG, A.: Případ Marie Navarové. Nakladatelství Aleš Čeněk. Plzeň, 2010,
  str. 254.(Recenzia)
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 1-2/2012, str. 57.

 

 1. VOZÁR, J.: Spomienky na Ernesta. Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied,
  Bratislava, 2011, str. 174, (Recenzia)
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 11/2011, str. 50 – 51.

 

 1. HOLČAPEK, T.: Dokazování v medicínsko-právních sporech. Wolters
  Kluwer, Praha, 2011. (Recenzia).
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 12/2011, str. 37 – 38.

 

 1. Advokát Janko Jesenský a advokáti v jeho diele. 1. časť.
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 1-2/2012, str. 59 – 62.

  Advokát Janko Jesenský a advokáti v jeho diele. 2. časť.
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 3/2012, str. 54 – 55.

  Advokát Janko Jesenský a advokáti v jeho diele. 3. časť.
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 4/2012, str. 44 – 46.

 

 1. LANGÁŠEK, T.: Ústavní soud ČSR a jeho osudy v letech 1920 – 1948. Aleš
  Čeněk, Plzeň, 2011 – recenzia.
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 6/2012, str. 46.

 

 1. HUMENÍK: Medicínske právo. Eurokódex, Bratislava 2011. – recenzia.
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 5/2012, str. 62.

 

 1. Z právnického života Pavla Országha Hviezdoslava.
  In.: JANČO, Š.: Advokát Pavol Országh Hviezdoslav. SAK, Bratislava, 2013, str. 11 – 22; druhé vydanie
  JANČO, Š.: Advokát Pavol Országh Hviezdoslav. Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín, 2018, str. 11 – 22.

 

 1. Tam, kde sa spája prítomnosť s históriou. In.: Advokácia v spomienkach advokátov.
  SAK, Bratislava, 2013, str. 6 – 9.

 

 1. SVEJKOVSKÝ, J. – VYCHOPEŇ, M. – KRYM, L. – PEJCHAL, A. a kolektív:
  Zákon o advokacii. Komentář. C. H. Beck, Praha, 2012, str. 633. – recenzia.
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 1- 2/2013, str. 68 – 69.

 

 1. Advokát Pavol Országh Hviezdoslav.
  In.: Zborník z Medzinárodnej konferencie o histórii advokácie v Bratislave (2012).
  Slovenská advokátska komora, Bratislava, 2013, str. 35 – 42.

 

 1. MIKL, M.: Notárstvo na Slovensku 1874 – 1993. IVART pre Notársku komoru
  Slovenskej republiky, Martin, 2012, str. 213. (Recenzia)
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 4/2013, str. 73 – 74.
  Ars Notaria č. 2/2013, str. 19-21.

 

 1. HAMUĽÁK, O. (ed.): Právo v umění a umění v právu. Leges, Praha, 2012 – (Anotácia).
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 6/2013, str. 66.

 

 1. KERECMAN, P. – SEDLAČKO, F.: Rozhodovanie centra právnej pomoci
  o náhrade trov advokáta  ustanoveného údom pred 1. januárom 2010.
  BSA č. 3/2012, str. 4-5.

 

 1. TICHÝ, L. (ed.): Odpovědnost advokáta za škodu. C. H. Beck, Praha, 2013 (Anotácia).
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 3/2013, str. 54-55.

 

 1. KERECMAN, P. –  CHRENKOVÁ, M: Odmena advokáta za právnu pomoc osobám v materiálnej núdzi.
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 3/2013, str. 22-37.

 

 1. Advokáti Aranyossyovci a Košická advokátska komora. (1. časť).
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 3/2013, str. 56 – 61.

  Advokáti Aranyossyovci a Košická advokátska komora. (2. časť).
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 4/2013, str. 50 – 54.

 

 1. Košická advokácia v časoch dr. Gaška.
  In.: GAŠKO, M.: Nad úkrytom. Slovenská advokátska komora, Bratislava, 2014.

 

 1. Náhrada nemajetkovej ujmy spôsobenej trestným stíhaním, ktoré skončilo inak než právoplatným odsúdením. 1. časť.
  Justičná revue č. 8-9/2014, str. 980-1000.

  Náhrada nemajetkovej ujmy spôsobenej trestným stíhaním, ktoré skončilo inak než právoplatným odsúdením. 2. časť.
  Justičná revue č. 10/2014, str. 1169-1196.

 

 1. VOZÁR, J. a kol.: Judikatúra o ochrane osobnosti (Anotácia).
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 1-2/2015, str.71.

 

 1. BALÍK, S. a kol.: Dejiny notárstva (Anotácia).
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 4/2015, str.45-46.

 

 1. Advokáti Davisti: Ján Poničan 1. časť.
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 11/2015, str. 54 – 55.

  Advokáti Davisti: Ján Poničan 2. časť.
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 12/2015, str. 63 – 66.

  Advokáti Davisti: Ján Poničan 3. časť.
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 1-2/2016, str. 91-93

  Advokáti Davisti: Ján Poničan 4. časť.
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 3/2016, str. 60 – 62.

  Advokáti Davisti: Ján Poničan 5. časť.
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 4/2016, str. 54 – 58.

 

 1. RÁJA, M.: V čele občanských elit. Advokáti a společnost na Moravě v letech 1869 – 1914. Matica moravská, Brno, 2015, str. 393. (anotácia)
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 12/2015, str. 61 – 62.

 

 1. Advokátska komora v Turčianskom Sv. Martine a jej budova.
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 1-2/2016, str. 83-87.

 

 1. VOZÁR, J. a kol.: Sloboda prejavu v rozhodovací praxi súdov (anotácia).
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 6/2016, str. 59.

 

 1. VOZÁR, J.: Významní slovenskí právnici z Liptova. (anotácia).
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 7-8/2016, str. 70.

 

 1. Advokát dr. Július Zoltán- Weichherz
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 9/2016, str. 54 – 62.

 

 1. BOJNIČANOVÁ, R.: Ramonizmus a jeho ohlas v slovenskej literatúre. Ramón Gómez de la Serna a Ivan Horváth. Univerzita Komenského, Bratislava, 2015, str. 167 (anotácia)
  World Literature Studies, SAV, č. 3/2016, str. 140 – 142.

 

 1. KOVÁŘOVÁ, D.: Advokátka v šoku – Mladá fronta, Praha, 2014 (anotácia)
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 9/2016, str. 52.

 

 1. Šesťdesiat rokov Bulletinu advokácie a slovenskí advokáti
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 11/2016, str. 52-55.
  Bulletin advokacie (ČAK), č. 11/2016, str. 13-16.

 

 1. TOMAN, P. – ŠEBESTA, O.: Nestoři české advokacie.Česká advokátní komora, Praha, 2016, str. 317 (anotácia)
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 12/2016, str. 55-56.

 

 1. Advokáti Davisti –Daniel Okáli. 1. časť.
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 1-2/2017, str. 65-70.

  Advokáti Davisti –Daniel Okáli. 2. časť.
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 3/2017, str. 64 – 66.

  Advokáti Davisti –Daniel Okáli. 3. časť.
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 4/2017, str. 79-81.

 

 1. Krádež ako dôvod okamžitého skončenia pracovného pomeru
  Justičná revue č. 4/2017, str. 486-503.

 

 1. ONDŘEJOVÁ, E.: Ochrana osobnosti v common law a českém právu. Leges, Praha, 2016, str. 256 (anotácia)
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 1-2/2017, str. 63-64.

 

 1. Trest pre obhajcov
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 5/2017, str. 61-63.

 

 1. Petr Ritter: Vina soudce Brennera. Nakladatelství Andrej Štastný, Praha, 2016. (anotácia)
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 3/2018, str. 69-70.

 

 1. SYROVÝ, I.: Môj domáci právnik. Ako postupovať v ťažkých životných situáciách. Ikar, Bratislava, 2017, str. 119 (anotácia).
  Bulletin   slovenskej advokácie č. 7-8/2017, str. 76.

 

 1. VOZÁR, J.: Vladimír Fajnor. Veda, Bratislava, 2017, str. 223 (anotácia)
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 10/2017, str. 70 – 71.

      

 1. OVEČKOVÁ, O. – VOZÁR, J. a kol.: 100 rokov časopisu Právny obzor (1917 – 2017). Veda, Bratislava, 2017, str. 512, ISBN 978-80-224-1614-6 (Recenzia)
  Právny obzor, č. 1/2018, str. 110-112.

 

 1. Advokát Vladimír Clementis (1. časť).
  Bulletin slovenskej advokácie č. 11/2017, str. 74-77.

  Advokát Vladimír Clementis (2. časť).
  Bulletin slovenskej advokácie č. 12/2017, str. 65-70.

  Advokát Vladimír Clementis (3. časť).
  Bulletin slovenskej advokácie č. 1-2/2018, str. 69-73.

  Advokát Vladimír Clementis (4. časť).
  Bulletin slovenskej advokácie č. 3/2018, str.62-68.

 

 

 1. SVEJKOVSKÝ, J. – MACKOVÁ, A. – VYCHOPEŇ, M. a kol.: Advokátní právo (Profesijní nezávislost, Vztah advokát a klient, Kárná odpovědnost, Odměna advokáta). C. H. Beck, Praha, 2017, str. 332 (anotácia)
  Bulletin   slovenskej advokácie č. 5/2018, str. 71-73.

 

 1. BUBNÍK, G.: Život mezi paragrafy. Wolters Kluwer ČR, Praha, 2017, str. 289.(anotácia)
  Bulletin   slovenskej advokácie č. 9/2018, str. 64-65.

 

 1. Ivan Dérer – slovenský advokát, československý minister (1. časť).
  Bulletin   slovenskej advokácie č. 11/2018, str. 62-67.

  Ivan Dérer – slovenský advokát, československý minister (2. časť).
  Bulletin   slovenskej advokácie č. 12/2018, str. 58-65.

  Ivan Dérer – slovenský advokát, československý minister (3. časť).
  Bulletin   slovenskej advokácie č. 1-2/2019, str. 88-93.

 

 1. Ian McEwan: Myslete na děti! Odeon, Praha, 2015, str. 208 (Anotácia)
  Bulletin   slovenskej advokácie č. 11/2018, str. 60-61.

 

 1. Význam advokátských rodín v štruktúre slovenskej advokácie v medzivojnovom
  Československu.
  Právny obzor č. 3/2019, str. 248-265.

 

 1. Európsky súd pre ľudské práva o práve na odpoveď.
  Justičná revue č. 4/2019, str. 355-370.

 

 1. VOZÁR, J.: Augustín Ráth. Veda, Bratislava, 2018, str. 237. (anotácia)
  Bulletin   slovenskej advokácie č. 7-8/2019, str. 70-71.

 

 1. HOLLÄNDER, P.: Priesečníky umenia a práva. Aleš Čeněk, Plzeň, 2019 (anotácia)
  Bulletin   slovenskej advokácie č. 10/2019, str. 46-47.

 

 1. TOMAN, P. – ŠEBESTA, O. a kol.: Advokáti proti totalitě. Mladá fronta/ČAK,Praha, 2019 (anotácia)
  Bulletin   slovenskej advokácie č. 12/2019, str. 59-60.

 

 1. KYSELA J., URBAN M. (eds.) a kol.: Literatura a film jako zrcadlo práva a právniků.  Praha: Leges, 2017, str. 224 (anotácia)
  Bulletin   slovenskej advokácie č. 3/2020, str. 86-87.

 

 1. Právo na odpoveď v rozhodovacej praxi slovenských súdov.
  Justičná revue č. 4/2020, str. 481-497.

 

 1. KERECMAN, P. – GAJDOŠOVÁ, M.: Vily advokátov na Slovensku na prelome 19. a 20. storočía (1. časť).
  Bulletin   slovenskej advokácie č. 1-2/2020, str. 84-87.

  KERECMAN, P. – GAJDOŠOVÁ, M.: Vily advokátov na Slovensku na prelome 19. a 20. storočia (2. časť).
  Bulletin   slovenskej advokácie č. 7-8/2020, str. 72-79.

  KERECMAN, P. – GAJDOŠOVÁ, M.: Vily advokátov na Slovensku na prelome 19. a 20. storočia (3. časť).
  Bulletin   slovenskej advokácie č. 9/2020, str. 73-79.

  KERECMAN, P. – GAJDOŠOVÁ, M.: Vily advokátov na Slovensku na prelome 19. a 20. storočia (4. časť).
  Bulletin   slovenskej advokácie č. 10/2020, str. 81-87.

  KERECMAN, P. – GAJDOŠOVÁ, M.: Vily advokátov na Slovensku na prelome 19. a 20. storočia (5. časť).
  Bulletin   slovenskej advokácie č. 11/2020, str. 67-69.

 

 1. KERECMAN, P. – JÁNOŠÍKOVÁ, M.: O ústavnosti limitácie výšky náhrady
  nemajetkovej ujmy spôsobenej pri výkone verejnej moci.
  Justičná revue, č. 1/2021, str. 1-16.

 

 1. FICO, M.: Základy trestnej zodpovednosti v procese unifikácie trestného práva medzivojnovej Československej republiky. UPJŠ, Košice, 2020, str. 170 (Anotácia)
  Bulletin slovenskej advokácie č. 11/2020, str. 70-71.

 

 1. Justičné romány českého advokáta Jaroslava Mariu.
  Bulletin   slovenskej advokácie č. 5/2021, str. 56-59.

 

 1. Advokát v slovenskej literatúre. In: KUZMÍKOVÁ, J. – KERECMAN, P. (eds.):
  Poviedky o advokátoch a spravodlivosti. Bratislava, Slovenská advokátska komora,
  2021, str. 301-332.

 

 1. Pasívna legitimácia pri zásahoch do cti, dôstojnosti a dobrej povesti výrokmi osôb použitých pri informovaní o výkone verejnej moci (1. časť),
  Právny obzor, č. 3/2021, str. 208-228.

  Pasívna legitimácia pri zásahoch do cti, dôstojnosti a dobrej povesti výrokmi osôb použitých pri informovaní o výkone verejnej moci (2. časť) ),
  Právny obzor, č. 4/2021, str. 291-305.

 

 1. K 110. výročiu narodenia Antona Rašlu (a vydaniu jeho súborného diela).
  Bulletin   slovenskej advokácie č. 9/2021, str. 67-72.

 

 1. FRIML, K.: Žil jsem s justicí. Nakladatelství CK Umělecký klub Praha, Praha, 2020, str. 565 (anotácia)
  Bulletin   slovenskej advokácie č. 12/2021, str. 58-60.

 

 1. Sedemdesiat rokov od tragickej smrti advokáta Vladimíra Clementisa (1. časť)
  Bulletin  slovenskej advokácie č. 11-12/2022, str. 72-74.

  Sedemdesiat rokov od tragickej smrti advokáta Vladimíra Clementisa (2. časť)
  Bulletin  slovenskej advokácie č. 1-2/2023, str. 64-66.

 

 1. Vladimír Clementis a tzv. slovenský buržoázny nacionalizmus (Clementisova poprava zostáva mementom totalitnej justície)
  Advokátní denník ČAK, www.advokatnidenik.cz

 

 1. Advokátska činnosť Vladimíra Clementisa
  In.: PERNÝ, L., GEŠPER, M.: (eds.): Clementis & Mináč : Vlastenci alebo „buržazni nacionalisti“? Zborník z vedeckoodborných a spoločneských aktivít k 100. výročiu narodenia Vladimíra Mináča a 120. výročiu narodenia Vladimíra Clementisa. Matica
  Slovenská a Inštitút Analýzy-Stratégie-Alternatívy, Martin, 2023, str. 90-100.

 

 1. VOZÁR, J.: Zakladatelia Právnickej fakulty Univerzity Komenského. Veda, Bratislava, 2022. Anotácia.
  Bulletin   slovenskej advokácie č. 2/2023, str. 59-60.

       

 1. Zásah do osobnostných práv odôvodnením rozsudku.
  Justičná revue, č. 5/2023, str. 589-604.

 

 1. Emil Boleslav Lukáč pred Národným súdom.
  Bratislava. Zborník Múzea Mesta Bratislavy, 2021, roč. 33, Múzeum mesta
  Bratislavy, Bratislava, 2023, str. 163-185.

 

Ďaľšia publikačná činnosť:

 

 1. Salvador Dalí – záhada túžby.
  Historická revue, 1997, č.9, str.17-18.

 

 1. Samovražda očami filozofov.
  Historická revue, 1998, č.7, str.16 – 17.                                            

 

 1. Otázky a odpovede. Úvodník.
  Bulletin slovenskej advokácie, 2006, č.3, str.5-6.

 

 1. O slobode prejavu, sudcoch a kritike súdnej moci.
  Fórum. Mesačník Slovenského syndikátu novinárov. č.3/2006, str.4-5.

 

 1. Nový rokovací poriadok Tlačovej rady SR.
  Fórum. Mesačník Slovenského syndikátu novinárov. č.5/2006, str. 2.

 

 1. Z rozhodnutí Tlačovej rady SR: Otvorený list. Rozhoduje súlad s etickým kódexom.
  Fórum. Mesačník Slovenského syndikátu novinárov. č.10/2006, str.4.

 

 1. Obmedzujú etické normy slobodu prejavu?
  Blog TASR.december 2007, na požiadanie Puchalu

 

 1. Autorizácia: Áno či nie. Ako to vidí právnik
  Fórum. Mesačník Slovenského syndikátu novinárov. č.2/2008, str.4

 

 1. O hranici súkromia a jej rešpektovaní.
  Fórum. Mesačník Slovenského syndikátu novinárov č. 11/2008, str.4-5.

 

 1. Piata konferencia o histórii advokácie – správa.
  Bulletin Slovenskej advokácie č. 12/2008, str. 37.

 

 1. Šiesta konferencia o histórii advokácie – správa.
  Bulletin Slovenskej advokácie č. 11/2009, str. 45 – 46.

 

 1. Siedma konferencia o histórii advokácie – správa.
  Bulletin slovenskej advokácie č. 1-2/2011, str. 48 – 49.

 

 1. Ôsma konferencia o histórii advokácie – správa.
  Bulletin slovenskej advokácie č. 1-2/2012, str. 58.

 

 1. Návšteva archívu Budapeštianskej advokátskej komory a Maďarského národného archívu – správa.
  Bulletin slovenskej advokácie č. 11/2011, str. 42.

 

 1. Advokátska práca očami satirika
  Právo a byznis, 12/2011, str. 56 – 58.

 

 1. Druhá návštěva archívu Budapeštianskej advokátskej komory a Maďarského národného archívu.
  Bulletin slovenskej advokácie č. 7-8/2013, str. 88 – 89.

 

 1. Život advokáta (Pierluigi Érizzo,Ettore Érizzo: La vita dell´avvocato).
  Bulletin slovenskej advokácie č. 11/2013, str. 53 – 54.

 

 1. Koncipienti s bradou (momentka z roku 1928), alebo Daniel Okáli: Úbohí koncipienti.
  Bulletin slovenskej advokácie č. 7-8/2014, str. 65-66.

 

 1. Nad úkrytom (spomienky košického advokáta).
  Správa o podujatí.
  Bulletin slovenskej advokácie č. 7-8/2014, str. 54 – 55.

 

 1. Spomienky na súčasnosť (Bulletin v rokoch 2010 – 2014).
  Mimoriadne výročné číslo, november 2014, Bulletin slovenskej advokácie, srov. 13-14.

 

 1. Správa o XI. Konferencii o histórii advokácie v Hradci Králové (2014)
  Správa o podujatí. Bulletin slovenskej advokácie č. 1-2/2015, str. 62-63.

 

 1. Výstava Advokácia včera a dnes v Košiciach.
  Správa o podujatí. Bulletin slovenskej advokácie č. 1-2/2015, str. 56.

 

 1. Obhajoba Juraja Jánošíka v podaní advokáta Jána Poničana.
  Bulletin slovenskej advokácie č. 10/2015, str. 61-62.

 

 1. Správa o XII. Konferencii o histórii advokácie v Plzni (2015) Správa o podujatí.
  Bulletin  slovenskej advokácie č. 12/2015, str. 48 – 49.

 

 1. Správa o XIII. Konferencii o histórii advokácie v Českom Krumlove (2016)
  Správa o podujatí. Bulletin  slovenskej advokácie č. 11/2016, str. 48-49.

 

 1. Digitalizácia matričných kníh historickej matriky SAK.
  Bulletin advokacie (ČAK), č. 12/2016, str. 80.

 

 1. Pozor na jazyk!
  Bulletin   slovenskej advokácie č. 6/2017, str. 58-59.

 

 1. BOJNIČANOVÁ, R.: Ramonizmus a jeho ohlas v slovenskej literatúre. Ramón Gómez de la Serna a Ivan Horváth.
  Univerzita Komenského, Bratislava, 2015, str.167 (anotácia) World Literature Studies, SAV, č. 3/2016, str. 140 – 142.

 

 1. FELDEK, Ľ.-ANTALOVÁ, A.-MATUŠÁKOVÁ, A.-ČAJKOVÁ, A.-KERECMAN,mP.-HUBA, P.-GALANDA, M.: Pavol Országh-Hviezdoslav. Pocta velkému slovenskému básníkovi, dramatikovi, advokátovi, ale aj rebelovi z Oravy.
  Obec Oravcov, o.z. Bratislava, 2020.

 

 1. Advokátska taška
  Bulletin slovenskej advokácie č. 4/2023, str. 61.

POSLANIE ADVOKÁCIE

Advokácia ako taká napomáha ľudom uplatňovať ich ústavné právo na obhajobu a chrániť ich ostatné práva a záujmy v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

ľudskosť a lojálnosť

mlčanlivosť a dôvera

odbornosť a spoľahlivosť

Hľadáte pomoc, kontaktujte nás.

Zavolajte nám : +421/55 6257 430

kerecman@kerecman.sk
·  Pon- Pia 08:00-16:30