Publikácie

 • Knižné publikácie:

  Eutanázia, asistovaná samovražda – právne aspekty.
  Vydavateľstvo Eurounion, spol. s r.o., Bratislava, 1999, str.277.

   

  Novinári a sloboda tlače v rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva.
  Informačná kancelária Rady Európy, Bratislava, 2003, str.207.

   

  Kapitoly z dejín advokácie na Slovensku.
  Penelopa, Košice, 2005, str.400.

   

  Sloboda prejavu v médiách a ochrana pred jej zneužitím.
  Slovenský syndikát novinárov, Bratislava, 2009, str. 152.

   

  KERECMAN, P. – MANIK, R: História advokácie na Slovensku.
  Eurokódex, Bratislava, 2011, str. 655.

   

  HREŽĎOVIČ, Ľ. – FRIŠTIKOVÁ, T. – KERECMAN, P.: Zbierka disciplinárnych rozhodnutí Slovenskej advokátskej komory (2007 – 2011).
  Slovenská advokátska komora, Bratislava, 2012, str. 303.

   

  OLEJ, J. – KERECMAN, P. – KALATA, P.: Zákon o advokácii. Komentár.
  C. H. Beck, Bratislava, 2013.

   

  CHRENKOVÁ, M. – KERECMAN, P. – ONDRIŠOVÁ, N. (ed.): Anton Blaha – Pocta advokátovi.
  Slovenská advokátska komora, Bratislava, 2014, str. 206.

   

  KERECMAN, P. – ČAPLOVIČ, M.: Advokát Janko Jesenský, spisovatel a legionár.
  SAK, Bratislava, 2014, str. 136.

   

  HREŽĎOVIČ, Ľ. – FRIŠTIKOVÁ, T. – HAVLÁT, J. – KERECMAN, P.:
  Zbierka disciplinárních rozhodnutí Slovenskej advokátskej komory. (2012 – 2013). Slovenská advokátska komora, Bratislava, 2014, str. 320.

   

  Advokát Ivan Horváth a advokáti v jeho diele.
  SAK, Bratislava, 2014.

   

  FIAČAN, I. – KERECMAN, P. –  SEDLAČKO, F.: Advokátska tarifa. Komentár. C. H. Beck, Bratislava, 2015, str. 205.

   

  GAJDOŠOVÁ, M. –  KERECMAN, P.: Prvé ženy v slovenskej advokácii. Veda, Bratislava, 2015, str. 318.

   

  VOZÁR, J. – FICOVÁ, K. – KERECMAN, P. – HUMENÍK, I. – ZLOCHA, Ľ.: Judikatúra vo veciach nemajetkovej ujmy. Wolters Kluwer, Bratislava, 2015, str. 263.

   

  ŠTEVČEK, M. a kol.: Občiansky zákonník. Komentár. C. H. Beck, 2015.

   

  Kolektív: Ján Eugen Kováč nekorunovaný kráľ Justičného paláca. SAK, Bratislava, 2015.

  HREŽĎOVIČ, Ľ. – FRIŠTIKOVÁ, T. – HAVLÁT, J. – KERECMAN, P.: Zbierka disciplinárnych rozhodnutí Slovenskej advokátskej komory. (2014 – 2016). Slovenská advokátska komora, Bratislava, 2016.

   

  KERECMAN, P. – FABIANOVÁ, Z. – FRIŠTIKOVÁ, T.: Judikatúra vo veciach dokazovania v civilnom konaní. Wolters Kluwer, Bratislava, 2016, str. 412.

   

  Advokáti Davisti – Vladimír Clementis, Ján Poničan, Daniel Okáli. Slovenská advokátska komora, Bratislava, 2016.

   

  KERECMAN, P. – FICOVÁ, K.: Judikatúra vo veciach zodpovednosti advokáta za škodu. Wolters Kluwer, Bratislava, 2017, str. 277.

   

  GAJDOŠOVÁ, M. – KERECMAN, P. – ĎURIŠKA, Z. – KUŠNÍR, J. – HELLENBART, V.: Advokátske komory  na Slovensku v rokoch 1875 – 1948. Slovenská advokátska komora vo vydavateľstve VEDA, Bratislava, 2018.

   

  HREŽĎOVIČ, Ľ. – FRIŠTIKOVÁ, T. – HAVLÁT, J. – KERECMAN, P.- ŠTRPKA, P. – ČÍŽOVÁ, Z.: Zbierka disciplinárních rozhodnutí Slovenskej advokátskej komory. (2016 – 2017). Slovenská advokátska komora, Bratislava, 2019.

   

  Milo Urban – justícia a advokáti v živote a diele. Múzeum P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín, 2020.

   

  HREŽĎOVIČ, Ľ. – FRIŠTIKOVÁ, T. – HAVLÁT, J. – KERECMAN, P.- ŠTRPKA,
        P. – ČÍŽOVÁ, Z.: Zbierka disciplinárnych rozhodnutí Slovenskej advokátskej komory (2018 – 2019). Slovenská advokátska komora, Bratislava, 2020.

   

  KERECMAN, P. – BLAHA, A. – BUŠOVÁ, E. – DETVAI, Š. – ERBEN, P. – HAVLÁT, J. a kol.: Slovenská advokátska komora v rokoch 1990 – 2020. Bratislava, Slovenská advokátska komora, 2020, str. 504.

   

  KUZMÍKOVÁ, J. – KERECMAN, P. (eds.): Poviedky o advokátoch a spravodlivosti. Bratislava, Slovenská advokátska komora, 2021, str. 334

   

  VOZÁR, J. – KERECMAN, P.- LAPŠANSKÝ, L.: Tlačový zákon. Komentár. C. H. Beck, 2021.

   

   

   

 

 • FRIŠTIKOVÁ, T. – KERECMAN, P. – HREŽĎOVIČ, Ľ. – FRIŠTIKOVÁ, T. – HAVLÁT, J. – ŠTRPKA, P. – ČÍŽOVÁ, Z.: Zbierka disciplinárnych rozhodnutí Slovenskej advokátskej komory (2020 – 2021). Slovenská advokátska komora, Bratislava, 2022.

  Časopisy:

   

  Trestnoprávne aspekty samovrážd. Právny obzor, 1996, č.5, str. 421 – 428.

   

  K trestnoprávnej kvalifikácii tzv. rozšírených samovrážd. Bulletin slovenskej advokacie, 1997, č.1, str. 31-43.

   

  Porotné súdy v slovenskom trestnom procese /1918-1940/. Právny obzor, 1998, č.1, str. 77 – 91.

   

  KERECMAN, P. – PETRÍK, P: K výkladu § 405 ods.2 Obch.zák.
  Právny obzor, 1998, č.2, str.197 – 211.

   

  Zabezpečenie záväzkov prevodom práva. I.časť. Právny obzor, 1998, č.3, str. 264 – 275.

  Zabezpečenie záväzkov prevodom práva. II.časť. Právny obzor, 1998, č.4, str. 364 – 377.

   

  Opäť raz: zastupovanie advokáta koncipientom. Justičná revue, 1998, č.9, str.43 – 45.

   

  Samovražda a základné práva. Právny obzor, 1999, č.1, str. 66 – 80.

   

  Causa olla, alebo o zmluvnej pokute. Justičná revue, 1999, č.10, str.29 – 31.

   

  Krajná núdza v slovenskom trestnom práve  alebo o vzťahoch chránených záujmov. Právny

  obzor, 1999, č.6, str. 504 – 522.

   

  Realizácia záložného práva – východiskom české riešenie?      
  Justičná revue, 2000, č.4, str. 477 – 479.

   

  Úvaha o ústavnosti jedného ustanovenia /§ 6 ods.3 zákona o pôde/. Justičná revue, 2000, č.5, str. 567 – 573.

   

  O náhrade imateriálnej ujmy spôsobenej pozostalým usmrtením blízkej osoby podľa ustanovení o ochrane osobnosti
  Justičná revue, 2001, č.2, str.162-182.

   

  O ústavnosti právnej úpravy zaistenia cudzincov na účely vyhostenia
  Justičná revue, 2001, č.3, str.288-296.

   

  DOLEŽÍLEK, J.: Přehled judikatury ve věcech ochrany osobnosti. Recenzia. Justičná revue, 2001, č.8-9, str.977.

   

  Nad jedným uznesením Ústavného súdu SR a niekoľkými rozhodnutiami Európskeho súdu pre ľudské práva
  Justičná revue, 2001, č.11, str.1197.

   

  K žalobám o určenie, že povinnosť vypratať byt nie je viazaná na povinnosť zabezpečiť bytovú náhradu. Justičná revue, 2001, č.12, str.1297.

   

  Obmedzenie vlastníckeho práva uložením povinnosti zabezpečiť bytovú náhradu. Justičná revue, 2002, č.1, str.29-39.

   

  Neprípustnosť legislatívnych zásahov do prebiehajúcich súdnych konaní /Grécke rafinérie STRAN a spol. vs. Grécko/
  Justičná revue, 2002, č.3, str.337-345.

   

  Exempla illustrant, alebo o českej kárnej judikatúre.
  Bulletin advokacie, 2002, č.1, str.47-74.

   

  Výber z rozhodnutí všeobecných súdov. Bulletin advokacie, 2002, č.2, str.37-40.

   

  Realizácia práva na uverejnenie tlačovej opravy údajov uverejnených v periodickej tlači. Justičná revue, 2002, č.8-9, str.894 a nasl.

   

  Výber z rozhodnutí všeobecných súdov. Bulletin advokacie, 2002, č.4, str.47 a nasl.

   

  Patrón advokátov. Bulletin advokacie, 2002, č.4, str.65 a nasl.

   

  KERECMAN, P. – PETRÍK, M.: Diane Pretty v.Spojené Kráľovstvo – právo na smrť pred Európskym súdom pre ľudské práva.
  Justičná revue, 2002, č.10, str.1172 – 1185.

   

  KŘEČEK, S.: Aktuální otázky bytového práva v praxi soudu /recenzia/ Justičná revue, 2002, č.12, str.1518 – 1521.

   

  Dve užitočné publikácie o zmenkách – recenzia. Bulletin advokacie, 2003, č.1, str.80-84.

   

  Ešte raz o náhrade citovej ujmy v peniazoch. Justičná revue, 2003, č.1, str. 93-98.

   

  Platenie šekom a platenie prostredníctvom šeku. Justičná revue, 2003, č.3, str.246 – 263.

   

  Fotografia osoby v periodickej tlači a ochrana osobnostných práv /I.časť/. Justičná revue, 2003, č.10, str. 872 – 898.

  Fotografia osoby v periodickej tlači a ochrana osobnostných práv /II.časť/. Justičná revue, 2003, č.11, str. 1014 – 1033.

   

  Výber z rozhodnutí všeobecných súdov. Bulletin advokacie, 2003, č. 6, str.103 – 105.

   

  Nad judikatúrou o náhradnom doručovaní do vlastných rúk prostredníctvom pošty. Justičná revue, 2004, č. 1, str. 48 – 76.

   

  BERGER, V.: Judikatúra ESĽP. IFEC/SEVT, Praha, 2003 – recenzia.
  Justičná revue, 2004, č. 3, str. 398 – 400.

   

  Ustanovenie advokáta zástupcom v občianskom súdnom konaní. I.časť. Bulletin advokacie, 2004, č. 5, str. 5 – 25.

  Ustanovenie advokáta zástupcom v občianskom súdnom konaní. II.časť. Bulletin advokacie, 2004, č. 6, str. 7 – 30.

   

  Nad zmenou ustanovení o miestnej príslušnosti súdu v konaní o ochranu osobnosti. Justičná revue, 2004, č. 8-9, str. 942 – 950.

   

  K úvahám o citovej ujme, jej odškodňovaní a ochrane osobnosti.
  Justičná revue, 2004, č. 6-7, str. 783 – 789.

   

  HERCZEG, J.: Meze svobody projevu. Praha, ORAC, 2004 – recenzia. Justičná revue, 2004, č.8-9, str. 981 – 985.

   

   

  Nad jedným rozhodnutím ESĽP alebo o zásahoch do súkromia osoby verejného záujmu uverejnením jej fotografie.
  Justičná revue, 2005, č.2, str. 185 – 198.

   

  Sloboda prejavu verzus právo na súkromie. In.: Investigatívna žurnalistika – Analysis of Training of Professional Journalism in Slovakia. Úrad vlády SR, Bratislava, 2004, str.23 – 65. Európsky súd pre ľudské práva. In.: Investigatívna žurnalistika – Analysis of Training of Professional Journalism in Slovakia. Úrad vlády SR, Bratislava, 2004, str.119 – 144.

   

  Postavenie advokácie a jej vzťah k súdnictvu v období platnosti Advokátskeho poriadku pre Uhorsko z roku 1852
  Justičná revue, 2005, č.11, str. 1418 – 1432.

   

  Poskytovanie podobizní obvinených orgánmi činnými v trestnom konaní médiám. Justičná revue, 2006, č.1, str. 62 – 71.

   

  Stručný prehľad právnej úpravy advokácie na Slovensku 1848-1948.
  In.: BALIK, S.- Miksová, J. /ed/: Zborník z 2.ročníka konferencie o dejinách advokácie v Kutnej Hore. Linde, Praha, 2008, str. 31 – 44.

   

  Niektoré problémy rozhodovania o zrušení spoločného nájmu družstevného bytu manželov a vyporiadaní hodnoty členského podielu Justičná revue, 2006, č.3, str. 498-506.

   

  K výške zákonného úroku z omeškania v obchodných vzťahoch.
  Justičná revue, 2006, č.6-7, str. 998-1014.

   

  KERECMAN, P. – VIŠŇOVSKÁ, Ľ.: Zo súdnych rozhodnutí.
  Bulletin advokacie, 2006, č.11, str. 56 – 60.

   

  Primerané zadosťučinenie a náhrada nemajetkovej ujmy v slovenskom právnom poriadku. I. časť. Justičná revue, 2006, č. 8-9, str. 1157-1182.

  Primerané zadosťučinenie a náhrada nemajetkovej ujumy v slovenskom právnom poriadku. II. časť. Justičná revue, 2006, č.10, str.1431-1445.

   

  FUCHSOVÁ, J. – KERECMAN, P.: Vyporiadanie hodnoty členského podielu v konaní o zrušenie spoločného nájmu družstevného bytu manželov /Nad jedným rozhodnutím/ Bulletin advokacie, 2008, č. 3, str. 14 a nasl.

   

  Rozsah náhrady skutočnej škody na veciach použitých. Justičná revue, 2007, č.2, str. ….

   

  Bratia Mudroňovci – advokáti dvojčatá. Bulletin advokácie, 2007, č. 1-2, str.87-101.

   

  JIRSA, J. a kal.: Klíč k soudní síni – příručka pro začínajíci soudce a    
  advokáty. Recenzia. Justičná revue, 2007, č.3, str.466 – 470.

   

  Žaloba sa zamieta, Justičná revue, 2007, č. 6-7/2007, str. 818 – 820.

   

  Náhrada trov civilného konania, v ktorom zastupoval účastníka súdom ustanovený advokát. Bulletin advokácie, 2008, č. 1 – 2, str. 32 – 33.

   

  DRGONEC, J. – KERECMAN, P.: Rozhodovanie súdu o návrhu na predloženie  prejudiciálnej otázky Súdnemu dvoru ES a o návrhu na predloženie návrhu Ústavnému súdu SR na začatie konania o súlade právneho predpisu. Justičná revue, 2007, č. 8-9, str. 985 – 1003.

   

  Štefan Fajnor a Vladimír Fajnor – otec a syn alebo advokát a sudca.
  Bulletin advokácie, 2008, č. 1 – 2, str. 53 – 59.

   

  Maloletý účastník občianskeho sporového konania. Justičná revue, 2008, č. 1, str. 1 a nasl.

   

  Podnik živnostníka a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov Justičná revue, 2008, č. 5/2008, str. 728 – 742.

   

  Významní slovenskí advokáti druhej polovice 19. storočia – Miloš Štefanovič. Bulletin Slovenskej advokácie č. 12/2008, str. 41 – 45.

   

  Významní slovenskí advokáti druhej polovice 19. storočia – Vendelín Kutlík Bulletin Slovenskej advokácie č. 1-2/2009, str. 56-57.

   

  Významní slovenskí advokáti druhej polovice 19. storočia – Jozef Kohút. Bulletin Slovenskej advokácie č. 3/2009, str. 45-49.

   

  KNOLL, Vilém /ed./. Pocta Stanislavu Balíkovi k 80. narozeninám.
  Acta historico-iuridica Pilsnensia 2008. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, 478 str.  Recenzia. Bulletin Slovenskej advokácie č. 1-2/2009, str. 38-39.

   

  Zákon o súdnych poplatkoch a analógia. Justičná revue, č.3/2009, str. 341-350.

   

  O niektorých etických aspektoch vzťahov sudcov a advokátov.
  Justičná revue, č. 8-9/2009, str. 929 – 957.

   

  JÁNOŠÍKOVÁ, M.: Komunitárne právo v judikatúre ústavných súdov SR a  ČR. IURA EDITION, spol. s r.o., Bratislava, 2009, str. 135. Recenzia. Bulletin slovenskej advokácia, č. 11/2009, str. 27 –28.

   

  Štyri generácie advokátov z rodu Daxnerovcov. 1. časť. Bulletin slovenskej advokácie, č. 1 – 2/2010, str. 55 – 61.

   

  Štyri generácie advokátov z rodu Daxnerovcov. 2. časť. Bulletin slovenskej advokácie, č. 3/2010, str. 38-43.

   

  Postmortálna ochrana osobnosti pred neoprávnenými zásahmi médií. 1. časť. Justičná revue, č. 2/2010, str. 179 – 205.

  Postmortálna ochrana osobnosti pred neoprávnenými zásahmi médií. 2. časť. Justičná revue, č. 3/2010, str. 325 – 342.

  VOZÁR, J. – VALKO, E. – LAPŠANSKÝ, L.: Tlačový zákon. Komentár. C. H. Beck, Praha, 2009, str. 261 – recenzia.
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 5/2010, str. 36 – 37.

   

  Do Vašej knižnice. Ritter, P.: Wirth versus stát. Nakladatelství Andrej
  Štastný, Praha, 2010. (recenzia) Bulletin slovenskej advokácie, č. 12/2010, str. 41 – 42.

  Banskobystrický proces (1900), 1. časť. Bulletin slovenskej advokácie, č. 1 – 2/2011, str. 53 – 55.

  Banskobystrický proces (1900), 2. časť. Bulletin slovenskej advokácie, č. 3/2011, str. 43 – 47.

  Banskobystrický proces (1900), 3. časť. Bulletin slovenskej advokácie, č. 4/2011, str. 43 – 47.
             
  Banskobystrický proces (1900), 4. časť. Bulletin slovenskej advokácie, č. 5/2011, str. 43 – 46.

  KRÁL, V.: Ze života advokáta. Praha, 2010, str.136. (Dva pohľady na jednu knihu – Recenzia) Bulletin slovenskej advokácie, č. 7-8/2011, str. 50 – 51.

  Zodpovednosť advokáta za škodu. 1. časť. Bulletin slovenskej advokácie, č. 10/2011, str. 6 – 21.

  Zodpovednosť advokáta za škodu. 2. časť. Bulletin slovenskej advokácie, č. 11/2011, str. 12 – 26.

   

  LUSTIG, A.:  Případ Marie Navarové. Nakladatelství Aleš Čeněk. Plzeň, 2010, str. 254.(Recenzia) Bulletin slovenskej advokácie, č. 1-2/2012, str. 57.

   

  VOZÁR, J.: Spomienky na Ernesta. Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 2011, str. 174, (Recenzia) Bulletin slovenskej advokácie, č. 11/2011, str. 50 – 51.

   

  HOLČAPEK, T.: Dokazování v medicínsko-právních sporech. Wolters
  Kluwer, Praha, 2011. (Recenzia). Bulletin slovenskej advokácie, č. 12/2011, str. 37 – 38.

   

  Advokát Janko Jesenský a advokáti v jeho diele. 1. časť. Bulletin slovenskej advokácie, č. 1-2/2012, str. 59 – 62.

  Advokát Janko Jesenský a advokáti v jeho diele. 2. časť. Bulletin slovenskej advokácie, č. 3/2012, str. 54 – 55.

  Advokát Janko Jesenský a advokáti v jeho diele. 3. časť. Bulletin slovenskej advokácie, č. 4/2012, str. 44 – 46.

   

  LANGÁŠEK, T.: Ústavní soud ČSR a jeho osudy v letech 1920 – 1948. Aleš Čeněk, Plzeň, 2011 – recenzia. Bulletin slovenskej advokácie, č. 6/2012, str. 46.

   

  HUMENÍK: Medicínske právo. Eurokódex, Bratislava 2011. – recenzia. Bulletin slovenskej advokácie, č. 5/2012, str. 62.

   

  Z právnického života Pavla Országha Hviezdoslava.
  In.: JANČO, Š.: Advokát Pavol Országh Hviezdoslav. SAK, Bratislava, 2013, str. 11 – 22.

   

  Tam, kde sa spája prítomnosť s históriou. In.: Advokácia v spomienkach advokátov. SAK, Bratislava, 2013, str. 6 – 9.

   

  SVEJKOVSKÝ, J. – VYCHOPEŇ, M. – KRYM, L. – PEJCHAL, A. a kolektív: Zákon o advokacii. Komentář. C. H. Beck, Praha, 2012, str. 633. – recenzia. Bulletin slovenskej advokácie, č. 1- 2/2013, str. 68 – 69.

   

  Advokát Pavol Országh Hviezdoslav. In.: Zborník z Medzinárodnej konferencie o histórii advokácie v Bratislave (2012). Slovenská advokátska komora, Bratislava, 2013, str. 35 – 42.

   

  MIKL, M.: Notárstvo na Slovensku 1874 – 1993. IVART pre Notársku komoru Slovenskej republiky, Martin, 2012, str. 213. (Recenzia) Bulletin slovenskej advokácie, č. 4/2013, str. 73 – 74.
  Ars Notaria č. 2/2013, str. 19-21.

   

  HAMUĽÁK, O. (ed.): Právo v umění a umění v právu. Leges, Praha, 2012 – Recenzia. Bulletin slovenskej advokácie, č. 6/2013, str. 66.

   

   TICHÝ, L. (ed.): Odpovědnost advokáta za škodu. C. H. Beck, Praha, 2013, str. 234. (Recenzia). Bulletin slovenskej advokácie, 2013.

   

  KERECMAN, P. – SEDLAČKO, F.: Rozhodovanie centra právnej pomoci o náhrade trov advokáta ustanoveného údom pred 1. januárom 2010. BSA č. 3/2012, str. 4-5.

   

  KERECMAN, P. – CHRENKOVÁ, M: Odmena advokáta za právnu pomoc osobám v materiálnej núdzi. Bulletin slovenskej advokácie, č. 3/2013, str. 22-37.

   

  Advokáti Aranyossyovci a Košická advokátska komora. (1. časť). Bulletin slovenskej advokácie, č. 3/2013, str. 56 – 61.

  Advokáti Aranyossyovci a Košická advokátska komora. (2. časť). Bulletin slovenskej advokácie, č. 4/2013, str. 50 – 54.

  košická advokácia v časoch dr. Gaška. In.: GAŠKO, M.: Nad úkrytom. Slovenská advokátska komora, Bratislava, 2014.

   

  Náhrada nemajetkovej ujmy spôsobenej trestným stíhaním, ktoré skončilo inak než právoplatným odsúdením. 1. časť. Justičná revue č. 8-9/2014, str. 980-1000.

   

  Náhrada nemajetkovej ujmy spôsobenej trestným stíhaním, ktoré skončilo inak než právoplatným odsúdením. 2. časť. Justičná revue č. 10/2014, str. 1169-1196.

   

  VOZÁR, J. a kol.: Judikatúra o ochrane osobnosti (Anotácia). Bulletin slovenskej advokácie

   

  BALÍK, S. a kol.: Dejiny notárstva (Anotácia). Bulletin slovenskej advokácie

  1.  

   

  Advokáti Davisti: Ján Poničan 1. časť.
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 11/2015, str. 54 – 55.

  Advokáti Davisti: Ján Poničan 2. časť.
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 12/2015, str. 63 – 66.

  Advokáti Davisti: Ján Poničan 3. časť.
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 1-2/2016, str. 91-93

  Advokáti Davisti: Ján Poničan 4. časť.
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 3/2016, str. 60 – 62.

  Advokáti Davisti: Ján Poničan 5. časť.
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 4/2016, str. 54 – 58.

   

  RÁJA, M.: V čele občanských elit. Advokáti a společnost na Moravě v letech 1869
  – 1914. Matica moravská, Brno, 2015, str. 393. (anotácia)
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 12/2015, str. 61 – 62.

   

  Advokátska komora v Turčianskom Sv. Martine a jej budova.
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 1-2/2016, str. 83-87.

   

  VOZÁR, J. a kol.: Sloboda prejavu v rozhodovací praxi súdov (anotácia).
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 6/2016, str. 59.

   

  VOZÁR, J.: Významní slovenskí právnici z Liptova. (anotácia).
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 7-8/2016, str. 70.

   

  Advokát dr. Július Zoltán- Weichherz
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 9/2016, str. 54 – 62.

   

  KOVÁŘOVÁ, D.: Advokátka v šoku – Mladá fronta, Praha, 2014 (anotácia)
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 9/2016, str. 52.

   

  Šesťdesiat rokov Bulletinu advokácie a slovenskí advokáti
  Bulletin slovenskej advokácie, 2016; Bulletin advokacie (ČAK), 2016

   

  TOMAN, P. – ŠEBESTA, O.: Nestoři české advokacie.Česká advokátní komora,
  Praha, 2016, str. 317 (anotácia)
  Bulletin slovenskej advokácie, 2016

   

  Advokáti Davisti –Daniel Okáli. 1. časť.
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 1-2/2017, str. 65-70.

  Advokáti Davisti –Daniel Okáli. 2. časť.
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 3/2017, str. 64 – 66.

  Advokáti Davisti – Daniel Okáli. 3. časť.
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 4/2017, str. 79-81.

   

  Krádež ako dôvod okamžitého skončenia pracovného pomeru
  Justičná revue č. 4/2017, str. 486-503.

  ONDŘEJOVÁ, E.: Ochrana osobnosti v common law a českém právu. Leges, Praha,
  2016, str. 256 (anotácia)
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 1-2/2017, str. 63-64.

   

  Trest pre obhajcov
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 5/2017, str. 61-63.

   

  SYROVÝ, I.: Môj domáci právnik. Ako postupovať v ťažkých životných situáciách.
  Ikar, Bratislava, 2017, str. 119 (anotácia).
  Bulletin slovenskej advokácie č. 7-8/2017, str. 76.

   

  Petr Ritter: Vina soudce Brennera. Nakladatelství Andrej Štastný, Praha, 2016. 
  (anotácia) Bulletin slovenskej advokácie, č. 3/2018, str. 69-70.

   

  Advokát Vladimír Clementis (1. časť).
  Bulletin   slovenskej advokácie č. 11/2017, str. 74-77.

  Advokát Vladimír Clementis (2. časť).
  Bulletin   slovenskej advokácie č. 12/2017, str. 65-70.

  Advokát Vladimír Clementis (3. časť).
  Bulletin   slovenskej advokácie č. 1-2/2018, str. 69-73.

  Advokát Vladimír Clementis (4. časť).
  Bulletin   slovenskej advokácie č. 3/2018, str.62-68

   

  OVEČKOVÁ, O. – VOZÁR, J. a kol.: 100 rokov časopisu Právny obzor (1917 –
  2017). Veda, Bratislava, 2017, str. 512, ISBN 978-80-224-1614-6 (Recenzia)
  Právny obzor, č. 1/2018, str. 110-112.

   

  SVEJKOVSKÝ, J. – MACKOVÁ, A. – VYCHOPEŇ, M. a kol.: Advokátní právo (Profesijní nezávislost, Vztah advokát a klient, Kárná
  odpovědnost, Odměna advokáta). C. H. Beck, Praha, 2017, str. 332 (anotácia)
  Bulletin   slovenskej advokácie č. 5/2018, str. 71-73.

   

  BUBNÍK, G.: Život mezi paragrafy. Wolters Kluwer ČR, Praha, 2017, str. 289.           
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 9/2018, str. 64-65.

   

  Ian McEwan: Myslete na děti! Odeon, Praha, 2015, str. 208 (Anotácia)
  Bulletin slovenskej advokácie, č. 11/2018

   

  Ivan Dérer – slovenský advokát, československý minister (1. časť).
             Bulletin   slovenskej advokácie č. 11/2018, str. 62-67.

   

  Ivan Dérer – slovenský advokát, československý minister (2. časť).
             Bulletin   slovenskej advokácie č. 12/2018, str. 58-65.

   

  Ivan Dérer – slovenský advokát, československý minister (3. časť).
             Bulletin   slovenskej advokácie č. 1-2/2019, str. 88-93.

   

   

  Význam advokátských rodín v štruktúre slovenskej advokácie v medzivojnovom
           Československu.
           Právny obzor č. 3/2019, str. 248-265.

   

  Európsky súd pre ľudské práva o práve na odpoveď.
           Justičná revue č. 4/2019, str. 355-370.

   

  VOZÁR, J.: Augustín Ráth. Veda, Bratislava, 2018, str. 237. (anotácia)
          Bulletin   slovenskej advokácie č. 7-8/2019, str. 70-71.

   

  HOLLÄNDER, P.: Priesečníky umenia a práva. Aleš Čeněk, Plzeň, 2019
           (anotácia). Bulletin   slovenskej advokácie č. 10/2019, str. 46-47.

   

  TOMAN, P. – ŠEBESTA, O. a kol.: Advokáti proti totalitě. Mladá fronta/ČAK,
           Praha, 2019 (anotácia)
           Bulletin   slovenskej advokácie č. 12/2019, str. 59-60.

   

  KYSELA J., URBAN M. (eds.) a kol.: Literatura a film jako zrcadlo práva 
          a právniků.  Praha : Leges, 2017, str. 224 (anotácia)
           Bulletin   slovenskej advokácie č. 3/2020, str. 86-87.

   

  Právo na odpoveď v rozhodovacej praxi slovenských súdov.
          Justičná revue č. 4/2020, str. 481-497.

   

  KERECMAN, P. – GAJDOŠOVÁ, M.:
  Vily advokátov na Slovensku na prelome
  19. a 20. storočía (1. časť).
  Bulletin   slovenskej advokácie č. 1-2/2020, str. 84-87.

   

  KERECMAN, P. – GAJDOŠOVÁ, M.:
  Vily advokátov na Slovensku na prelome
  19. a 20. storočia (2. časť).
  Bulletin   slovenskej advokácie č. 7-8/2020, str. 72-79.

   

  KERECMAN, P. – GAJDOŠOVÁ, M.:
  Vily advokátov na Slovensku na prelome
  19. a 20. storočia (3. časť).
  Bulletin   slovenskej advokácie č. 9/2020, str. 73-79.

   

  KERECMAN, P. – GAJDOŠOVÁ, M.:
  Vily advokátov na Slovensku na prelome
  19. a 20. storočia (4. časť).
  Bulletin   slovenskej advokácie č. 10/2020, str. 81-87.

   

  KERECMAN, P. – GAJDOŠOVÁ, M.:
  Vily advokátov na Slovensku na prelome
  19. a 20. storočia (5. časť).
  Bulletin   slovenskej advokácie č. 11/2020, str. 67-69.

   

   

  FICO, M.: Základy trestnej zodpovednosti v procese unifikácie trestného práva medzivojnovej Československej republiky.
  UPJŠ, Košice, 2020, str. 170. (Anotácia)
  Bulletin   slovenskej advokácie č.11/2020, str. 70-71.

   

  KERECMAN, P. – JÁNOŠÍKOVÁ, M.: O ústavnosti limitácie výšky náhrady nemajetkovej ujmy spôsobenej pri výkone verejnej moci. Justičná revue, č. 1/2021, str. 1-16.

  Justičné romány českého advokáta Jaroslava Mariu. Bulletin slovenskej advokácie č. 5/2021, str. 56-59.

   

  Advokát v slovenskej literatúre. In: KUZMÍKOVÁ, J. – KERECMAN, P. (eds.): Poviedky o advokátoch a spravodlivosti. Bratislava, Slovenská advokátska komora, 2021, str. 301-332.

   

  Pasívna legitimácia pri zásahoch do cti, dôstojnosti a dobrej povesti výrokmi osôb použitých pri informovaní o výkone verejnej moci (1. časť), Právny obzor, č. 3/2021, str. 208-228.

  Pasívna legitimácia pri zásahoch do cti, dôstojnosti a dobrej povesti výrokmi osôb použitých pri informovaní o výkone verejnej moci (2. časť), Právny obzor, č. 4/2021, str. 291-305.

   

  K 110. výročiu narodenia Antona Rašlu (a vydaniu jeho súborného diela). Bulletin slovenskej advokácie č. 9/2021, str. 67-72.

   

  FRIML, K.: Žil jsem s justicí. Nakladatelství CK Umělecký klub Praha, Praha, 2020, str. 565 (anotácia) Bulletin slovenskej advokácie č. 12/2021, str. 58-60.

  Sedemdesiat rokov od tragickej smrti advokáta Vladimíra Clementisa (1. časť) Bulletin  slovenskej advokácie č. 11-12/2022, str. 72-74.

  Publikačná činnosť mimo oblasti práva:

   

  Salvador Dalí – záhada túžby. Historická revue, 1997, č.9, str.17-18

   

  Samovražda očami filozofov. Historická revue, 1998, č.7, str.16 – 17.

   

  Otázky a odpovede. Úvodník. Bulletin slovenskej advokácie, 2006, č.3, str.5-6.

   

  O slobode prejavu, sudcoch a kritike súdnej moci. Fórum. Mesačník Slovenského syndikátu

  novinárov. č.3/2006, str.4-5.

   

  Nový rokovací poriadok Tlačovej rady SR. Fórum. Mesačník Slovenského syndikátu novinárov. č.5/2006, str. 2.

   

  Z rozhodnutí Tlačovej rady SR: Otvorený list. Rozhoduje súlad s etickým kódexom. Fórum. Mesačník Slovenského syndikátu novinárov. č.10/2006, str.4.

   

  Obmedzujú etické normy slobodu prejavu. Blog TASR.december 2007, na požiadanie Puchalu

   

  Autorizácia: Áno či nie. Ako to vidí právnik Fórum. Mesačník Slovenského syndikátu novinárov. č.2/2008, str.4

   

  O hranici súkromia a jej rešpektovaní. Fórum. Mesačník Slovenského syndikátu novinárov č. 11/2008, str.4-5.

   

  Piata konferencia o histórii advokácie – správa. Bulletin Slovenskej advokácie č. 12/2008, str. 37.

   

  Šiesta konferencia o histórii advokácie – správa. Bulletin Slovenskej advokácie č. 11/2009, str. 45 – 46.

   

  Siedma konferencia o histórii advokácie – správa. Bulletin slovenskej advokácie č. 1-2/2011, str. 48 – 49.

   

  Ôsma konferencia o histórii advokácie – správa. Bulletin slovenskej advokácie č. 1-2/2012, str. 58.

   

  Návšteva archívu Budapeštianskej advokátskej komory a Maďarského  národného archívu – správa. Bulletin slovenskej advokácie č. 11/2011, str. 42.

   

  Advokátska práca očami satirika Právo a byznis, 12/2011, str. 56 – 58.

   

  Druhá návštěva archívu Budapeštianskej advokátskej komory a Maďarského  národného archívu. Bulletin slovenskej advokácie č. 7-8/2013, str. 88 – 89.

   

  Desiata konferencia o histórii advokácie – správa. Bulletin slovenskej advokácie, 2013.

   

  Život advokáta (Pierluigi Érizzo,Ettore Érizzo: La vita dell´avvocato). Bulletin slovenskej advokácie č. 11/2013, str. 53 – 54.

   

  Koncipienti s bradou (momentka z roku 1928), alebo Daniel Okáli: Úbohí koncipienti. Bulletin slovenskej advokácie č. 7-8/2014, str. 65-66.

   

  Nad úkrytom (spomienky košického advokáta). Správa o podujatí. Bulletin slovenskej advokácie č. 7-8/2014, str. 54 – 55.

   

  Spomienky na súčasnosť (Bulletin v rokoch 2010 – 2014). Mimoriadne výročné číslo, november 2014, Bulletin slovenskej advokácie, srov. 13-14.

   

  Správa o XI. Konferencii o histórii advokácie v Hradci králové (2015) Správa o podujatí. Bulletin slovenskej advokácie.

   

  Výstava Advokácia včera a dnes v Košiciach. Správa o podujatí. Bulletin slovenskej advokácie.

   

  Obhajoba Juraja Jánošíka v podaní advokáta Jána Poničana. Bulletin slovenskej advokácie č. 10/2015, str. 61-62.

   

  Správa o XII. Konferencii o histórii advokácie v Plzni (2015) Správa o podujatí. Bulletin slovenskej advokácie č. 12/2015

   

  Správa o XIII. Konferencii o histórii advokácie v Českom Krumlove (2016) Správa o podujatí. Bulletin slovenskej advokácie 2016.

   

  Digitalizácia matričných kníh historickej matriky SAK.Bulletin advokacie (ČAK), 2016.

   

  BOJNIČANOVÁ, R.: Ramonizmus a jeho ohlas v slovenskej literatúre.Ramón Gómez de la Serna a Ivan Horváth. Univerzita Komenského, Bratislava, 2015, str. 167 (anotácia) World Literature Studies, SAV, č. 3/2016, str. 140 – 142.

   

  Pozor na jazyk! Bulletin slovenskej advokácie č. 6/2017, str. 58-59.

   

  FELDEK, Ľ.-ANTALOVÁ, A.-MATUŠÁKOVÁ, A.-ČAJKOVÁ, A.-KERECMAN, P.-HUBA, P.-GALANDA, M.: Pavol Országh-Hviezdoslav. Pocta velkému slovenskému básníkovi, dramatikovi, advokátovi, ale aj rebelovi z Oravy. Obec Oravcov, o.z.Bratislava, 2020.

   

   

POSLANIE ADVOKÁCIE

Advokácia ako taká napomáha ľudom uplatňovať ich ústavné právo na obhajobu a chrániť ich ostatné práva a záujmy v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

ľudskosť a lojálnosť

mlčanlivosť a dôvera

odbornosť a spoľahlivosť

Hľadáte pomoc, kontaktujte nás.

Zavolajte nám : +421/55 6257 430

kerecman@kerecman.sk
·  Pon- Pia 08:00-16:30