SLOBODA PREJAVU NOVINÁRA A OCHRANA PRED JEJ ZNEUŽITÍM.

  • SLOBODA PREJAVU NOVINÁRA A OCHRANA PRED JEJ ZNEUŽITÍM.
    publikácia vyjde začiatkom roku 2009, jej vydavateľom je Slovenský syndikát novinárov, z iniciatívy ktorého bola publikácia vytvorená, objednať ju bude možné u vydavateľa

    Náklad: 1000 ks. Je možné zakúpiť v cene 9.90 EUR na kontaktom e-maile sekretariat@ssn.sk, alebo ekonomika@ssn.sk, kontaktná osoba p. Polákova alebo p. Javorkova.

                     

Publikácia adresovaná novinárom pôsobiacim v printových i elektronických médiách prístupnou formou vysvetľuje obsah slobody prejavu a upozorňuje na jej hranice, je ilustrovaná judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva ako aj rozhodnutiami slovenských a českých súdov.

Táto kniha začala vznikať v čase, keď vrcholili diskusie o podobe nového slovenského tlačového zákona, od prijatia ktorého sa mnoho očakávalo a ešte viac sa navrhovanému textu vyčítalo. Keďže úmyslom vydavateľa tejto knihy bolo i to, aby práca neobišla ani oblasť elektronických médií, zaoberá sa i osobitosťami tejto právnej úpravy a to najmä s cieľom ich komparácie s právnou úpravou printových médií. Vhodným komparačným materiálom pre túto prácu sa stala i platná česká právna úprava, z ktorej nebolo možné opomenúť najmä český tlačový zákon, vo vzťahu ku ktorému platí, že nie len z jeho obsahu ale už i zo skúsennosti z jeho aplikácie sa možno poučiť. V záujme možnosti hodnotenia slovenskej právnej úpravy mediálnej oblasti čitateľom, boli do práce zaradené i odporúčania a rezolúcie orgánov Rady Európy, ktoré síce nie sú záväzným prameňom slovenského práva, ale ich obsah vyjadrujúci v demokratickej Európe akceptované závery, by mal byť inšpiráciou aj pre slovenského zákonodarcu a slovenské súdy.

Štruktúra tejto práce bola daná jednotlivými skupinami problémov, ktorým sa venuje. Prvým okruhom problémov sú základy slobody prejavu vrátane slobody prijímania a vyhľadávania informácii. V týchto súvislostiach sa práca pokúša objasniť i základné pojmy ako „tvrdenia“, „hodnotiace úsudky“, „kritika“, či „osoba verejného záujmu“. Druhou témou je hľadanie hraníc slobody prejavu a vyhľadávania informácií ako aj možnosti a podmienky ich prípustného obmedzenia. Po takomto vymedzení problémov nasledujú časti venované procesným zárukam a mechanizmom ochrany pred zneužitím slobody prejavu ako aj zárukám a mechanizmom ochrany samotnej slobody prejavu a slobody prijímať a  vyhľadávať  informácie. V závere práce je zaradená časť venovaná etickým aspektom problematiky zaoberajúca sa tak Kódexom novinárskej etiky ako aj rozhodovacou praxou Tlačovej Rady Slovenskej republiky. Súčasťou tejto práce sa stal aj rozbor základných inštitútov, ktoré sa dotýkajú novinárov – inštitútov ochrany zdroja, slobody prístupu k informáciám, zodpovednosti za obsah vysielania a periodickej tlače, inštitútov opravy, odpovede a dodatočného oznámenia.

V rámci časti venovanej mechanizmom ochrany slobody prejavu poukazuje i na možnosť brániť sa zásahu do slobody prejavu vykonaného štátnymi orgánmi podaním sťažnosti Európskemu súdu pre ľudské práva. Súvisiace rozhodnutia ESĽP však možno nájsť takmer v každej časti tejto práce, podľa toho, ktorých otázok sa tykajú. Takéto rozdelenie rozhodnutí ESĽP do jednotlivých tém spolu s popisom slovenskej právnej úpravy danej oblasti má umožniť lepšiu aplikáciu ich záverov na podmienky v Slovenskej republike. Jednotlivé rozhodnutia ESĽP sú predkladané z priestorových dôvodov v podstatne skrátenej podobe, ktorá dovoľuje v zásade spoznať iba zjednodušený skutkový základ veci a základ dôvodov rozhodnutia ESĽP. Pre záujemcov o podrobnejšie oboznámenie s jednotlivými rozhodnutiami je k dispozíci v závere prehľad prekladov niektorých z nich do slovenčiny a češtiny. Ako je známe totiž z praxe, spravidla každá odborná publikácia alebo komentár končí tam, kde sa začína práve konkrétny problém čitateľa. Aj preto sú v tejto práci spomenuté, hoci len v krátkosti, mnohé rozhodnutia ESĽP, ktoré možno nie sú najvýznamnejšími, ale ktoré sú vhodným vodítkom pre riešenie konkrétnych problémov. K spracovanej téme existuje pomerne obsiahala judikatúra slovenských i českých súdov ako aj odborná literatúra. Pri výbere slovenských a českých judikátov zaradených do práce bolo vychádzané zo snahy, ponúknuť významné, resp. novinársky zaujímavé veci. Prehľad použitej literatúry v závere umožní záujemcovi o jej ďaľšie štúdium bližšie spoznať problematiku, ktorá nemohla byť v tejto knihe  spracovaná podrobnejšie. 

Obsah:

Úvodom

I. Sloboda prejavu a jej hranice

A. Sloboda prejavu

1. Sloboda prejavu, právo rozširovať a prijímať informácie ako základné práva a slobody

a./ Ochrana slobody prejavu v medzinárodných dohovorochb

b./ Ústavné garancie slobody prejavu v Slovenskej republike

1.Z histórie mediálneho zákonodárstva na našom území
2. Pramene platnej právnej úpravy – základy zákonnej úpravy
realizácie slobody prejavu v Slovenskej republike

a./   Prehľad prameňov právnej úpravy

b./  Tlačový zákon – základ právnej úpravy oblasti periodickej tlače a tlačových agentúr
– Predmet právnej úpravy, dôvod jej prijatia a legálne definície

– Evidovanie periodickej tlače

– Základné povinnosti vydavateľa periodickej, administratívne delikty a sankcie

c./   Zákon o vysielaní a retransmisii, zákony o STV a SRo

4. Právo novinára na informácie v normách so silou zákona

5. Ochrana zdroja a obsahu informácii

6 . Princípy a rozsah zodpovednosti novinára a vydavateľa /vysielateľa/ za obsah periodickej tlače, agentúrneho spravodajstva a vysielania

a./ Verejnoprávna zodpovednosť za obsah tlače, agentúrnehospravodajstva a vysielania

b./ Súkromnoprávna  zodpovednosť za obsah tlače, agentúrneho spravodajstva a  vysielania

7.   Tvrdenia a hodnotiace úsudky

a./ Tvrdenia a ich druhy

b./ Hodnotiace úsudky a ich druhy

c./ Právny význam rozdelenia údajov na tvrdenia a hodnotiace úsudky

B.   Princípy a rozsah prípustného obmedzenia slobody prejavu

1.   Obmedzenie slobody prejavu v záujme ochrany práv iných

– Pojem „osoba verejného záujmu“

– Identifikovateľnosť osoby

– Ďaľšie podmienky vzniku zodpovednosti za porušenie práv tretích osôb

a./ Ochrana cti, dôstojnosti a dobrej povesti iných

– Základné východiská

– Ochrana cti a lustrácie

– Ochrana cti a dôstojnosti osôb verejného záujmu

– Novinári a vláda

– Ochrana cti a dôstojnosti rodinných príslušníkov osôb verejného záujmu

– Č esť a dôstojnosť osoby verejného záujmu v rozhodnutiach ESĽP

– Trestnoprávne obmedzenia ustanovené v záujme ochrany cti
a dôstojnosti

b./ Ochrana  súkromia iných
c./ Ochrana podoby, práva k podobizni a ochrana prejavov osobnej povahy

– Vyhotovenie a uverejnenie podobizní fyzickej osoby, obrazových
záznamov podoby fyzickej osoby

– Ochrana slovných prejavov osobnej povahy a písomností osobnej povahy

d./ Ochrana mena

e./ Ochrana dobrej povesti a názvu právnických osôb

f./  Osobitná ochrana detí a mladistvých

– Obmedzenia slobody prejavu stanovené v záujme ochrany blaha detí

– Obmedzenia stanovené v záujme ochrany detí pri rozširovaní údajov o konkrétnej osobe

2. Novinár a konanie pred súdom – obmedzenie slobody prejavu v záujme ochrany autority a nestrannosti súdnej moci

a./ Novinár v súdnej budove, novinár ako verejnosť na súdnom pojednávaní
– Vstup do súdnej budovy, poskytovanie informácií a všeobecné zásady
správania sa verejnosti v pojednávacej miestnosti

– Osobitné práva a povinnosti sudcu stanovené zákonom

–  Novinár ako verejnosť v civilnom konaní a vyhotovovanie záznamov z   
priebehu pojednávania v civilnom konaní

–  Poskytovanie informácií o trestnom konaní

–  Vyhotovanie záznamov z priebehu pojednávania pred súdom v trestných
veciach

b./ Informovanie o činnosti justície a priebehu súdneho konania        

– Obmedzenia slobody prejavu v záujme ochrany práv tretích osôb zúčastnených na súdnom konaní.

– Obmedzenia slobody prejavu v záujme ochrany autority a  nestrannosti súdnictva

3. Obmedzenie slobody prejavu v záujme ochrany národnej bezpečnosti, územnej celistvosti, verejnej bezpečnosti, predchádzania nepokojom, zločinnosti a zabránenia úniku dôverných informácií

a./ Ochrana národnej bezpečnosti, územnej celistvosti a štátnych symbolov

– Ochrana národnej bezpečnosti

– Ochrana územnej celistvosti

– Ochrana štátnych symbolov

– Obmedzenia slobody prejavu v čase vojny a mimorianych stavov

– Obmedzenia slobody prejavu v súvislosti s priebehom volieb a referenda

b./ Ochrana verejnej bezpečnosti, predchádzania zločinnosti
a nepokojom 
/zákaz schvaľovania trestného činu, výzvy na porušovanie zákonných povinností a šírenia poplašných správ/

c./ Novinár a extrémizmus, informovanie o hnutiach popierajúcich ľudské práva, holocaust a osvietimská lož

4. Obmedzenie slobody prejavu v záujme ochrany morálky /mravnosti/, náboženskej  slobody a ochrany zdravia.

a./ Ochrana náboženskej slobody a urážka viery

b./ Ochrana morálky – násilie, nahota a pornografia

c./ Ochrana zdravia

Právne prostriedky ochrany pred zneužitím slobody prejavu

1. Tlačová oprava, právo na odpoveď, dodatočné oznámenie a súdna ochrana

a./ Právo na opravu v chápaní Rady Európy

b./ Z minulosti práva na opravu

c./ Česká právna úprava

d./ Platná slovenská právna úprava

– Oprava

– Odpoveď

– Dodatočné oznámenie

– Súdna ochrana pred porušením práva na opravu, odpoveď a dodatočné oznámenie

2. Právo na opravu podľa zákona o vysielaní a retransmisii

3. Konanie o ochranu osobnosti a dobrej povesti právnickej osoby

– Konanie o ochranu osobnosti

– Postmortálna ochrana osobnosti

– Náhrada škody

– Konanie o ochranu názvu a dobrej povesti právnickej osoby

4. Trestnoprávna ochrana pred zneužitím slobody prejavu

5. Ochrana autorským právom

Právne prostriedky ochrany slobody prejavu a práva na informácie

1. Ochrana pred zásahmi do slobody prejavu pred správnymi súdmi

2. Ochrana pred zásahmi do práva na prijímanie informácií a pred odmietnutím poskytnutia informácie alebo obmdzením možnosti ich prijímania

3. Konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky

a./ Všeobecne o konaní o sťažnostiach pred ústavným súdom

b./ Rozhodovanie ústavného súdu o sťažnostiach nmietajúcich porušenie   práva na slobodu prejavu

4. Konanie pred Európskym súdom pre ľudské práva

a./ Posudzovanie dodržania podmienok prípustnosti obmedzenia slobody prejavu ESĽP

b./ Všeobecne o konaní pred ESĽP

c./ Podmienky prijateľnosti sťažnosti

d./ Náležitosti sťažnosti adresovanej ESĽP

e./ Priebeh konania pred ESĽP

f./ Výkon rozhodnutia ESĽP

5. Konanie pred Výborom OSN pre ľudské práva

Etický kódex Slovenského syndikátu novinárov

a Tlačová rada Slovenskej republiky

a./ Kódex novinárskej etiky Slovenského syndikátu novinárov

b./ Tlačová rada Slovenskej republiky, jej vznik, vývoj a súčasné postaveni 

c./ Konanie o sťažnostiach na porušenie novinárskej etiky pred TRSR

d./ Z novšej rozhodovacej praxe Tlačovej rady Slovenskej republiky

Namiesto záveru

Odkazy

Literatúra

Prehľad prekladov rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva v slovenskom a českom jazyku

Register použitých rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva

Užitočné internetové stránk

POSLANIE ADVOKÁCIE

Advokácia ako taká napomáha ľudom uplatňovať ich ústavné právo na obhajobu a chrániť ich ostatné práva a záujmy v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

ľudskosť a lojálnosť

mlčanlivosť a dôvera

odbornosť a spoľahlivosť

Hľadáte pomoc, kontaktujte nás.

Zavolajte nám : +421/55 6257 430

judr.kerecman@stonline.sk
·  Pon- Pia 09:00-17:00