JUDr. Zuzana Fabiánová

JUDr. Zuzana Fabiánová

BÝVALÝ KONCIPIENT, DNES SAMOSTATNÝ ADVOKÁT

Životopis

 • v ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRII JUDr. Peter Kerecman, spoločnosť s ručením obmedzeným pôsobila ako advokátska koncipientka od 08/2009 do 02/2015. V súčasnosti pôsobí ako advokátka poskytujúca právne služby samostatne podľa § 12 ods. 1 písm. a) zák. č. 586/2003 Z. z. o advokácii.

  Vzdelanie:

  • Karlova univerzita v Prahe, Právnická fakulta
  • 2004 – 2009 magisterský študijný program: právo a právna veda, študijný odbor: právo
  • 2012 vykonanie štátnej rigoróznej skúšky v odbore trestné právo
   – udelený titul JUDr.
  • 2009 – 2014 Ph.D. študijný program v odbore občianske právo (vrátane občianskeho práva procesného, rodinného práva a práva duševného vlastníctva)

  Pracovné skúsenosti:

  od 03/2015 Advokátka
  – zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod reg. č. 7011
  – komplexné právne poradenstvo vo všetkých odvetviach právneho poriadku so zameraním na občianske, obchodné, rodinné a pracovné právo
  – príprava právnych dokumentov, zmlúv, obchodnoprávnej dokumentácie, vypracúvanie právnych analýz a stanovísk, poskytovanie právnych služieb pri zakladaní obchodných spoločností a zmene zápisov v obchodnom registri
  – zastupovanie v konaní pred súdmi a správnymi orgánmi, vypracovanie návrhov na začatie konania, vyjadrení, riadnych, aj mimoriadnych opravných prostriedkov, ústavných sťažností a sťažností na Európsky súd pre ľudské práva

  2009 – 02/2015 Advokátsky koncipient – Advokátska kancelária
  JUDr. Peter Kerecman, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice

  2008 Právny asistent
  – advokátska kancelária Procházka Randl Kubr, Praha

  2008 Dobrovoľnícka činnosť pre Český helsinský výbor, Praha

  Jazykové znalosti:

  Anglicky – pokročilý (medzinárodný certifikát FCE – B2)
  Rusky – pokročilý (certifikát Ministerstva Ruskej Federácie – B2)
  Nemecky – pasívne