Novinári a sloboda tlače v rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva.

  • Novinári a sloboda tlače v rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva. (2003)
    Informačná kancelária Rady Európy, Bratislava

Publikácia vo svojej prvej časti vysvetľuje medzinárodné a ústavnoprávne garancie slobody tlače ako základného práva garantovaného medzinárodnými zmluvami o ľudských právach i Ústavou Slovenskej republiky. V ďalšej časti je jej témou hľadanie hraníc tohto práva pri jeho konflikte s právom na zachovanie cti, dôstojnosti fyzických osôb a dobrej povesti právnických osôb. Práca sa nevyhýba ani opisu základných prostriedkov, ktoré právo ponúka tým, ktorí sa cítia dotknutí myšlienkami, tvrdeniami a kritikou uverejnenými v tlači, na ochranu ich cti dôstojnosti a dobrej povesti pred zneužitím slobody tlače (tlačová oprava, konanie o ochranu osobnosti atď.). Vo svojej druhej, najrozsiahlejšej časti práca predstavuje jednoduchou formou Európsky Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd v jeho časti týkajúcej sa slobody tlače ako aj význam, úlohy a priebeh konania pred Európskym Súdom pre ľudské práva v Štrasburgu. Nasleduje opis tridsiatichpiatich najznámejších prípadov rozhodovaných týmto súdom, v ktorých vystupovali ako sťažovatelia namietajúci porušenie práva na slobodu prejavu novinári a vydavatelia periodickej tlače po tom, čo boli neúspešní v konaní pred vnútroštátnymi orgánmi.

Táto práca je určená predovšetkým novinárom, ktorí sa vo svojej každodennej praxi stretávajú s možnosťou, že uverejnením konkrétnych myšlienok, tvrdení a úvah zasiahnu do osobnostných práv tretích osôb a budú vystavení žalobám na ochranu osobnosti, ale svojich čitateľov si môže nájsť aj medzi laickou, či odbornou verejnosťou, ktorá sa zaujíma o rozhodovaciu činnosť Európskeho súdu pre ľudské práva a slobodu tlače vo všeobecnosti.

Obsah
Na úvod
I. Všeobecne o slobode tlače a jej ochrane
a) Európska a anglosaská koncepcia ochrany slobody tlače
b) Ochrana slobody tlače v medzinárodných dohovoroch
c) Ústavné garancie slobody tlače v Slovenskej republike

II. Stručne o ochrane tretích osôb pred zneužitím slobody tlače v Slovenskej republike
a) Ochrana podľa tlačového zákona – uverejnenie tlačovej opravy
b) Ochrana osobnosti a dobrej povesti právnických osôb v občianskom zákonníku
c) Ochrana textov autorským zákonom
d) Trestnoprávna ochrana

III. Európsky súd pre ľudské práva
a) Priebeh konania pred Súdom
b) Ochrana slobody tlače v rozhodovacej praxi Súdu

A. Obmedzenia slobody tlače z dôvodu ochrany povesti a práv iných
1. Bergens Tidende v. Nórsko
2. Fressoz & Roire v. Francúzsko
3. News Verlags GmbH & CoKG v. Rakúsko
4. Bladet Tromsö a Stensaas v. Nórsko
5. Lehideux a Isorni v. Francúzsko
6. Dalban v. Rumunsko
7. Thoma v. Luxembursko
8. Hertel v. Švajčiarsko

B. Obmedzenia slobody tlače z dôvodu ochrany povesti a práv verejne činných osôb
9. Oberschlick v. Rakúsko
10. Lingens v. Rakúsko
11. Andreas Wabl v. Rakúsko
12. Schwabe v. Rakúsko
13. Krone Verlag v. Rakúsko
14. Unabhängige Initiative Informationsvielfalt v. Rakúsko
15. Dichand a Krone Verlag v. Rakúsko

C. Obmedzenia slobody tlače v záujme zachovania autority a nestrannosti súdnictva
16. Sundary Times v. Spojené kráľovstvo
17. De Haes a Gijsels v. Belgicko
18. Prager a Oberschlick v. Rakúsko
19. Alfred Worm v. Rakúsko
20. Perna v. Taliansko
21. Schöpfer v. Švajčiarsko

D. Novinár a polícia
22. Thorgeir Thorgeirson v. Island
23. Nilsen a Johnsen v. Nórsko
24. Janowski v. Poľsko

E. Obmedzenia slobody tlače z dôvodov ochrany národnej bezpečnosti, územnej celistvosti a zabránenia úniku dôverných informácií
25. Observer a Guardian v. Spojené kráľovstvo
26. Hadjianastassiou v. Grécko
27. Başkaya a Okçuoglu v. Turecko
28. Erdogdu a Ince v. Turecko
29. Sürek a Özdemir v. Turecko
30. Karatas v. Turecko

F. Novinár a ochrana jeho zdroja
31. Goodwin v. Spojené kráľovstvo

G. Iné prípady
32. Fuentes Bobo v. Španielsko
33. Jacubowski v. Nemecko

H. Sloboda tlače v prípadoch proti Slovenskej republike
34. Marônek v. Slovenská republika
35. Feldek v. Slovenská republika

IV. Namiesto záveru (najdôležitejšie právne vety rozsudkov ESĽP o slobode tlače)

POSLANIE ADVOKÁCIE

Advokácia ako taká napomáha ľudom uplatňovať ich ústavné právo na obhajobu a chrániť ich ostatné práva a záujmy v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

ľudskosť a lojálnosť

mlčanlivosť a dôvera

odbornosť a spoľahlivosť

Hľadáte pomoc, kontaktujte nás.

Zavolajte nám : +421/55 6257 430

judr.kerecman@stonline.sk
·  Pon- Pia 09:00-17:00