Kapitoly z dejín advokácie na Slovensku.

  • Kapitoly z dejín advokácie na Slovensku.
    Penelopa, Košice, 2005, str.400.

Publikácia popisuje vývoj právnej úpravy advokácie na území Slovenska s dôrazom na obdobie 1848 – 1948, stručne sa však venuje i obdobiu predchádzajúcemu. Popisuje život advokácie v tomto historickom obodbí a pripomína najvýznamnejších advokátov – Slovákov a ich činnosť. Zaoberá sa podmienkami výkonu advokácie vc jednotlivých časových úsekoch, vzťahom advokácie a súdnictva, odmenami advokátov, vzdelávaním advokátskych osnovníkov /koncipientov/, skladaním advokátskych skúšok ale aj fungovaním advokátskych komôr. V prílohe sa nachádzajú štatistické údaje o počtoch advokátov v jednotlivých obodbiach. Súčasťou knihy je obrazová príloha obsahujúca niekoľko listín súvisiacich s prácou advokátov.

Recenzie na knihu boli uverejnené:
BALÍK, S.: Kerecman, P.: Kapitoly z dejín advokácie na Slovensku /Recenzia knihy/.
Bulletin advokacie, č.3/2006, str.46.
MIŠČÍKOVÁ, R.: Peter Kerecman: Kapitoly z dejín advokácie na Slovensku /Recenzia/.
Justičná revue, č.6-7/2006, str.1080-1081.
BALÍK, S.: Kerecman, P.: Kapitoly z dejín advokácie na Slovensku /Recenzia/.
Bulletin slovenskej advokácie, č.6/2006, str.34.-35.

Celý náklad knihy je rozobraný.
Plný text publikácie je prístupný na stránke www.nasaadvokacia.sk.

Obsah

Na úvod, alebo o právnej úprave advokácie pred rokom 1848
Kapitola I.: Právna úprava advokácie v období o roku 1848 do roku 1874.

1. Prvý uhorský advokátsky poriadok
      a./ Podmienky výkonu advokácie
      b./ Práva a povinnosti advokátov
      c./ Organizácia advokácie – Advokátske výbory
      d./ Disciplinárna právomoc
      e./  Zánik oprávnenia vykonávať advokáciu

2. Ostatné pramene advokátskeho práva a ich aplikácia v Uhorsku

3. Judexkuriálna konferencia a predpisy o advokácii

4. O niektorých advokátoch vykonávajúcich prax pred rokom 1874

Kapitola II.: Advokácia v období platnosti uhorského advokátskeho poriadku  /1874 – 1948/.

1. Prijatie uhorskeho advokátskeho poriadku a jeho obsah

a./ Podmienky výkonu advokácie
b./ Advokátski koncipienti /kandidáti advokátstva/
c./ Advokátsko komory
d./ Postup pri ukončení vykonávania advokátskej praxe
e./ Práva a povinnosti advokátov
f./ Odmeny a náhrady advokátov
g./ Plnomocenstvá udelené advokátovi
h./ Zodpovednosť advokáta
i./ Disciplinárné konanie proti advokátom
j./ Ostatné ustanovenia advokátskeho poriadku

2. Právna úprava advokácie v období od prijatia uhorského advokátskeho poriadku do zániku Rakúsko – Uhorska /1874 – 1918/

a./ Priame novelizácie advokátskeho poriadku

b./ Nariadenia uh.kr.ministra spravodlivosti a uh.kr.ministerstva týkajúce sa  advokácie
c./ Ustanovenia dotýkajúce sa advokátov v novoprijatých kódexoch
d./ Významné postavy advokácie

3. Právna úprava advokácie v období 1.ČSR /1918 – 1938/
a./ Advokácia v časoch budovania samostatného štátu a stabilizácie právneho poriadku
b./ Obdobie zásadných zmien v právnej úprave advokácie
c./ Advokátska tarifa /sadzba/
d./ Advokácia v období do roku 1938
e./ Advokácia v časoch mníchovského diktátu
f./ Z rozhodovacej praxe Najvyššieho súdu ČSR dotýkajúcej sa advokátov na Slovensku
g./ Niektoré významné osobnosti advokácie obdobia 1.ČSR

4. Právna úprava advokácie v období Slovenského štátu /1938 – 1945/

a./ Advokácia v období vytvárania samostatnej Slovenskej republiky
b./ Advokácia a tzv. židovské zákonodárstvo Slovenskej republiky
c./  Zavedenie jednotnej skúšky sudcovskej a advokátskej v Slovenskej republike
d./  Advokácia na území obsadenom Maďarskom – obnovenie advokátskej komory v Košiciach
e./  Advokácia v posledných rokoch existencie Slovenskej republiky
f./   Z rozhodovacej praxe Slovenského najvyššieho súdu v advokátskych veciach

5. Advokácia v povojnových rokoch do prijatia prvého socialistického zákona o advokácii /1946 – 1948/

a./ Advokácia v období vyrovnávania sa s dedičstvom vojny
b./ Od februároveho prevratu k prvému socialistickému zákonu
      o advokácii

Namiesto záveru
Prílohy

Tabuľky a prehľady
Použitá literatúra a pramene
Menný register
Obrazová príloha

POSLANIE ADVOKÁCIE

Advokácia ako taká napomáha ľudom uplatňovať ich ústavné právo na obhajobu a chrániť ich ostatné práva a záujmy v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

ľudskosť a lojálnosť

mlčanlivosť a dôvera

odbornosť a spoľahlivosť

Hľadáte pomoc, kontaktujte nás.

Zavolajte nám : +421/55 6257 430

judr.kerecman@stonline.sk
·  Pon- Pia 09:00-17:00