Eutanázia, asistovaná samovražda – právné aspekty.

  • Eutanázia, asistovaná samovražda – právné aspekty.
    Eurounion, spol. s r.o., Bratislava, 1999

Publikácia spracováva komplexne a interdisciplinárne aktuálne problémy samovraždy ako aj problémy súvisiace s hraničnými otázkami eutanázie, pričom sa nevyhýba ani otázke práva na smrť a práva na samovraždu. Doposiaľ v českej ani slovenskej odbornej literatúre nebola publikovaná práca venovaná právnym aspektom samovrážd, resp. samovražde asistovanej.

Dôraz je v práci kladený na objasnenie základných pojmov, vymedzenie filozofických, psychiatrických i náboženských aspektov skúmanej problematiky ako aj rozbor právnej úpravy trestnosti samovraždy v dejinách i v súčasnosti. Práca podrobne analyzuje vzťah základných ľudských práv a práva na samovraždu ako aj platnú právnu úpravu trestnoprávnych aspektov samovrážd na Slovensku i v 28 európskych a zámorských právnych poriadkoch.

Táto kniha je určená právnickej i laickej verejnosti prejavujúcej záujem o problémy eutanázie a pomoci pri samovražde pacientom v terminálnom štádiu choroby, teda nie len samotným právnikom, či študentom práva alebo medikom, ale i lekárom a záujemcom o uvedenú problematiku z radov širšej verejnosti.

Obsah:

Úvod
I. kapitola
   Pojem samovražda a pojmy súvisiace
1. Samovražda, sebausmrtenie, sebazabitie, sebaobeta, pokus
    samovraždy
2. Pojmy účasť na samovražde, eutanázia, vražda,
    vražda na žiadosť
II. kapitola
    Filozofické a náboženské pohľady
    na problém samovraždy
1. Suicidiálné správanie sa v dejinách a filozofické koncepcie
2. Náboženstvá a samovražda
3. Pohľad cirkví na samovraždu v súčasnosti
a. Rímskokatolická cirkev
b. Ostatné cirkvi  
c. Sekty
III. kapitola
     Samovražda z pohľadu psychiatrie – patologické
     a nepatologické suicídiá
IV. kapitola
      Právna úprava trestnosti samovraždy
      a účasti na nej v dejinách
1. Všeobecne o úprave trestnosti samovraždy
2. Dejiny právnej úpravy trestnosti samovraždy a účasti
    na nej na území Slovenska

V. kapitola

     Základné práva a samovražda

1. Právo na smrť

2. Právo na samovraždu

            a. Odvodenie práva na samovraždu

            b. Právo na samovraždu ako právo prirodzené ?

VI. kapitola

      Platná právná úprava trestnoprávných aspektov

      samovrážd v právnom poriadku SR

1. Pramene právnej úpravy

2. Trestný čin účasti na samovražde /§ 230 TZ/

            a. Objekt, subjekt, objektívná a subjektívná stránka

                skutkovej podstaty

            b. Trestná súčinnosť

            c. Vývojové štádia

            d. Súhlas poškodeného, spoločenská nebezpečnosť činu, okolnosti

                podmieňujúce použitie vyššej trestnej  sadzba  a  iné  súvisiace

                 otázky

3. Omisívné konania späté so samovraždou

4. Trestnoprávná kvalifikácia tzv. rozšírených samovrážd

5. Sebapoškodzovanie

 

6. Samovražda a orgány činné v trestnom konaní

            a. Vyšetrovanie samovrážd a trestných činov so samovraždou

                spojených

            b. Samovražda v činnosti trestných súdov

7. Právna úprava prevencie samovrážd

            a. Prostriedky mimoprávnej prevencie suicidiality

            b. Právna prevencia suicidiality

VII. kapitola

       Komparácia zahraničných právných úprav

      – úprava trestnoprávných aspektov  samovrážd

A. Právné poriadky kontinentálneho právneho systému

            1. Nemecká spolková republika

            2. Švajčiarsko

            3. Grécko

            4. Rakúsko

            5. Španielsko

            6. Belgicko

            7. Francúzsko

            8. Nórsko

            9. Fínsko

            10. Island

            11. Dánsko

            12. Švédsko

            13. Portugalsko

            14. Taliansko

            15. Holandsko

B. Právné poriadky angloamerického právneho systému

            16. USA

            17. Austrália

            18. Nový Zéland

            19. Kanada

            20. Veľká Británia

C. Právné poriadky socialistického /reformného/

    právneho systému

            21. Poľsko

            22. Maďarsko

            23. Bielorusko

            24. Estónsko

            25. Ukrajina

            26. Bulharsko

            27. Česká republika

D. Komparácia

VIII. kapitola

           Návrhy riešenia de lege ferenda

Záver

Príloha

Resumé v angličtine

Bibliografia

POSLANIE ADVOKÁCIE

Advokácia ako taká napomáha ľudom uplatňovať ich ústavné právo na obhajobu a chrániť ich ostatné práva a záujmy v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

ľudskosť a lojálnosť

mlčanlivosť a dôvera

odbornosť a spoľahlivosť

Hľadáte pomoc, kontaktujte nás.

Zavolajte nám : +421/55 6257 430

judr.kerecman@stonline.sk
·  Pon- Pia 09:00-17:00